Hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

Luật Học .Vn là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và những yêu cầu trong hợp đồng.

Khái niệm hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư, lập dự án đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Tiến hành thăm dò, khảo sát và nghiên cứu thị trường liên quan đến lĩnh vực mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư.

Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án: Qua các đối tác và bằng các quan hệ rộng rãi của mình, chúng tôi tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư. Sau khi nhà đầu tư quyết định đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư đàm phán với các đối tác, liên hệ, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chủ trương chấp thuận địa điểm thực hiện dự án, xin thuê đất, giao đất để thực hiện dự án cho nhà đầu tư;

Tư vấn cho nhà đầu tư về:

 • Tính khả thi của dự án;
 • Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài, liên doanh), đầu tư theo hợp đồng (hợp đồng hợp tác kinh doanh, BT, BTO và BOT…;
 • Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư ở Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài), xin thuê đất, xin giấy phép xây dựng, xuất nhập khẩu, giấy phép lao động…
 • Các điều kiện pháp lý và ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể;
 •  các rủi ro có thể phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động kinh tế – xã hội và thị trường đối với dự án;
 • Thời gian chuẩn bị cần thiết để nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào sản xuất, kinh doanh;
 • Các phương án đầu tư thích hợp nhất đảm bảo chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư và đáp ứng các quy định của luật pháp Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

Mẫu hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

……, ngày  …  tháng 04 năm 2016.

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ:

Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông  qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông  qua ngày 14 tháng 6  năm 2005;

Nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở Công ty ……………………………, Chúng tôi gồm các Bên:

Bên A:           

Tên đơn vị …………………………………………………………………….
Địa chỉ …………………………………………………………………….
Người đại diện : ……..…………    Chức vụ:     ……………………
Điện thoại :   ……………………                                     Fax:  …………
Tài khoản ngân  …………tại Ngân hàng …………, CN …………

Mã số thuế:  …………

 ĐKKD số : ………… do Sở KHĐT ………… cấp lần đầu ngày …/…/…, thay đổi lần 1 cấp lần đầu ngày …/…/….

Bên B: 

Tên đơn vị : ………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………
Người đại diện : ……………………    Chức vụ: ……………………
Điện thoại : ……………………            Fax: ……………………
Tài khoản ngân hàng : …………tại ngân hàng …………, CN …………
Mã số thuế     ………………………………………………………………

ĐKKD số : …………………… do Sở KHĐT ………… cấp lần đầu ngày …/…/…, thay đổi lần 1 cấp lần đầu ngày …/…/….

Đã thỏa thuận, đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 1.             Bên B

-Thu thập thông tin, căn cứ  pháp lý, quy định hiện hành , hiện trạng mặt bằng, các hồ sơ pháp lý công ty hiện có để hỗ trợ xin giấy phép xây dựng trạm chiết nạp.

– Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án sau:

 ………………………………………………………………

–            Thuyết minh dự án, tính toán hiệu quả kinh tế của dự án

–            Thiết kế bản vẽ, tính dự toán.

–            Soạn thảo hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

 1.             Bên A

Cung cấp thông tin và hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án, xin giấy phép xây dựng trạm chiết nạp và phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện công việc.

ĐIỀU 2 : TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1.   Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng cho Bên B.
 2.   Thời gian thực hiện Hợp đồng: Dự kiến trong vòng ….. ngày làm việc kể từ ngày Bên A cung cấp đủ các tài liệu liên quan đến việc thực hiện dự án và ký Hợp đồng hợp tác kinh tế với Bên B.

ĐIỀU 3:  CHI PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1.  Giá trị hợp đồng: …………………… đồng

 (Phí trên đã bao gồm 10% thuế GTGT)

 1.  Phương thức thanh toán:

Chia thành …. đợt, cụ thể như sau:

Đợt 1: Bên A ứng trước cho Bên B tương ứng số tiền là: …………………… VND (…………………… đồng) ngay sau khi ký hợp đồng.

Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B tương ứng với số tiền là: …………………… VND (…………………… đồng) cho Bên B ngay sau khi hoàn thành báo cáo  Dự án đầu tư và gửi …. bộ HS dự án đã hoàn thành cho bên A. Kèm theo file mềm liên quan đến dự án. (nếu không có đủ cơ sở để ra giấy phép xây dựng thì không tiếp tục thực hiện nội dung đợt 2 và thanh lý hợp đồng).

Đợt 3: Bên A thanh toán cho Bên B tương ứng với số tiền là: …………………… VND (…………………… đồng) cho Bên B ngay sau khi hoàn thành thủ tục xin phép xây dựng. 

 1. Hình thức thanh toán: Phí này sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản (số tài khoản ghi ở phần thông tin Bên B).

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1.   Trách nhiệm của Bên A
 • Bảo đảm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan;
 • Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình làm hồ sơ;
 • Trao đổi, bàn bạc với Bên B, giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc mà hai Bên đã thống nhất;
 • Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên B.
 1.   Trách nhiệm của Bên B:
 • Hoàn thành báo cáo dự án đầu tư cho Bên A đúng với tiến độ và nội dung mà hai Bên đã thống nhất;
 • Hiểu rõ nội dung và yêu cầu của Bên A, thực hiện công việc đạt yêu cầu của Bên A;
 • Phối hợp với Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng để dự án đạt được yêu cầu mong muốn;
 • Trong trường hợp dự án chưa đạt yêu cầu và có yêu cầu điều chỉnh từ phía Bên A hoặc Bên thứ ba có liên quan thì Bên B trực tiếp điều chỉnh để dự án hoàn thiện.
 • Hỗ trợ xin phép PCCC sau khi dự án được phê duyệt.
 • Nếu thực hiện theo dự án mà công suất không đạt như thiết kế, một số các chỉ tiêu khác không đạt Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A hoàn thiện Hồ sơ dự án và tính toán lại cho phù hợp với thực tế.

ĐIỀU 5:   BẢO MẬT

 1.         Bên B phải lưu giữ chặt chẽ, cẩn mật bất cứ thông tin kỹ thuật và tài liệu nào do Bên A đã cung cấp, cũng như các tài liệu, thông tin có liên quan khác do Bên B thực hiện theo Hợp đồng tuân theo các quy chế bảo mật của Nhà nước Việt Nam.
 2.         Bên B phải có sự cho phép bằng văn bản của Bên A trước khi công bố, phát hành công khai các thông báo có liên quan đến Hợp đồng này.
 3.         Mọi tài liệu/nội dung tài liệu Bên A bàn giao cho Bên B được xem như là tài sản của Bên B và Bên B có toàn quyền sử dụng cho mục đích công việc nêu trong Điều 1 hợp đồng này.

ĐIỀU 6: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1.         Mọi tranh chấp, mâu thuẫn có thể phát sinh giữa hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi;
 2.         Trường hợp các tranh chấp Hợp đồng (nếu có) không thể giải quyết thỏa đáng bằng phương thức nêu tại Điều 6.1, thì sự việc tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Kinh tế, TP. HCM;
 3.         Luật áp dụng: Pháp luật Việt Nam;
 4.         Hai Bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng;
 5.         Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ soạn thảo hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về soạn thảo hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải.