• Luật Tố cáo 2018 số 25/2018/QH14 mới nhất
  • 10:10, 15-05-2023
  • QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 25/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo. Chương I

  • Công văn 1089/BYT-DP năm 2022 phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước do Bộ Y tế ban hành
  • 08:00, 09-03-2022
  • Bộ Y tế nhận được Công văn số 905/LS-BHCD ngày 05/3/2022 của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao về chuyến bay sơ tán bà con tại U-crai-na và Công văn số 182/TCTHK-KHPT ngày 04/3/2022 của Tổng công ty hàng không Việt Nam về việc đưa công dân Việt Nam tại U-crai-na về nước. Thực hiện kết luận của Chủ tịch nước tại cuộc họp ngày 05/3/2022 về việc đón người Việt Nam từ U-crai-na về nước, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Xem nhiều nhất