Công văn 1089/BYT-DP năm 2022 phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước do Bộ Y tế ban hành

Công văn 1089/BYT-DP năm 2022 phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước do Bộ Y tế ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1089/BYT-DP
V/v phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tổng công ty hàng không Việt Nam.

Bộ Y tế nhận được Công văn số 905/LS-BHCD ngày 05/3/2022 của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao về chuyến bay sơ tán bà con tại U-crai-na và Công văn số 182/TCTHK-KHPT ngày 04/3/2022 của Tổng công ty hàng không Việt Nam về việc đưa công dân Việt Nam tại U-crai-na về nước. Thực hiện kết luận của Chủ tịch nước tại cuộc họp ngày 05/3/2022 về việc đón người Việt Nam từ U-crai-na về nước, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Việc bảo hộ, đưa người Việt Nam (cùng thân nhân) hiện đang cư trú tại U-crai-na về nước trên cơ sở nguyện vọng của họ trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này là việc làm nhân đạo, khẩn cấp và ưu tiên.

2. Với tinh thần nhân đạo, tính khẩn cấp, để đảm bảo an toàn cho đồng bào ta, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với những người Việt Nam cùng thân nhân nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt Nam tại U-crai-na (nếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) như sau:

– Không yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-02, không yêu cầu có xác nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 và không yêu cầu có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam.

– Phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong suốt quá trình di chuyển từ nơi xuất phát, trên phương tiện, từ cửa khẩu nhập cảnh vào Việt Nam về nơi lưu trú; Hạn chế tối đa việc dừng, đỗ dọc đường, trường hợp đặc biệt/khẩn cấp cần dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

– Cài đặt và luôn sử dụng ứng dụng PC-Covid.

– Người nhập cảnh được cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ đầu (kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam) tại nơi lưu trú (trừ trẻ em dưới 2 tuổi):

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương (Trạm Y tế xã, phường) để được hướng dẫn xử lý kịp thời về công tác phòng, chống dịch theo quy định.

3. Giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập Tổ chuyên môn, tham gia Đoàn công tác của các Bộ, ngành liên quan để đón công dân Việt Nam từ U-crai-na về nước.

4. Văn bản này thay thế Văn bản số ngày 06/3/2022 của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước.

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố và Tổng công ty hàng không chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– VP TW Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng;
– Các Đ/c thành viên BCĐQG;
– Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao;
– Cục QLKCB – Bộ Y tế;
– Sở Y tế, TT KSBT/TTYTD các tỉnh, TP;
– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

$(document).ready(function () {

$(“.rawContent-505924 img”).each(function myfunction() {
if ($(this).attr(“src”) != “/images/loading.gif” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/tongthuky.png” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/thukytruong.png”) {
$(this).attr(“src”, “https://files.thukyluat.vn/uploads/doc2htm/” + $(this).attr(“src”));
}
});

$(“p:contains(‘This translation is made by’)”).remove();
$(“p:contains(‘This translation is translated by’)”).remove();
$(“p:contains(‘translation is translated by’)”).remove();

$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}

$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}
if ($a != undefined && $a != “undefined” && $a.html() != null) {

$a.html(“Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.”);
$a.attr(“href”, “#TaiVe”);
$td.html($a[0].outerHTML + “

“);
}
else {

$(“table>tbody>tr>td>p[align=center]>b span:contains(‘ATTACH FILE’)”).parent().parent().parent().html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED FILE’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘FILE ATTACHED’)”).html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED TO DOCUMENT’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$td.html(“”);
}

// $(“div.MainContent style”).html(“”);
$(“div.MainContent table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContent base”).remove();

// $(“div.MainContentEN style”).html(“”);
$(“div.MainContentEN table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContentEN base”).remove();
});

.MainContent , .MainContentEN {font-size: 14px;
line-height: 1.42857143;
color: #333;}

.MainContent *, .MainContentEN *{ max-width: 100%;}

.MainContent a.text-blue , .MainContentEN a.text-blue{
color: #0492db;
}

.MainContent p, .MainContentEN p {
margin-top: 6.0pt;
margin-bottom: 6.0pt;}

img {max-width: 100%;}

.VN_1 {width:167.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_2 {width:275.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_3 {font-size:8.0pt}.VN_4 {text-align:right}.VN_5 {text-autospace:none}.VN_6 {width:100.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_7 {width:342.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_8 {width:221.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}