Công văn 2127/BTC-QLCS năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 2127/BTC-QLCS năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2127/BTC-QLCS
V/v Tiêu chun, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số .

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
– Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại đim a mục 2 Công văn số 663/VPCP-KTTH của ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số của Chính phủ (Công văn này Văn phòng Chính phủ có gửi đến các Bộ, ngành, địa phương); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ nhu cầu và thực tế thực hiện rà soát việc trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù; trường hợp cần thiết phái trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù quy định tại khon 7 Điều 7 Nghị định số của Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) có văn bản (kèm hồ sơ liên quan) về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định tại khon 3 Điều 18 Nghị định số của Chính phủ; Đồng thời, gửi Bộ Tài chính 01 bộ h sơ đthẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại đim a mục 2 Công văn s663/VPCP-KTTH của ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Lê Minh Khái (đ
b/c);
– Bộ trưởng Bộ Tài chính (
để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Sở TC các t
nh (TP) trực thuộc TW;
– Vụ: PC, HCSN, NSNN;
– Lưu: VT, QLCS
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

$(document).ready(function () {

$(“.rawContent-505858 img”).each(function myfunction() {
if ($(this).attr(“src”) != “/images/loading.gif” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/tongthuky.png” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/thukytruong.png”) {
$(this).attr(“src”, “https://files.thukyluat.vn/uploads/doc2htm/” + $(this).attr(“src”));
}
});

$(“p:contains(‘This translation is made by’)”).remove();
$(“p:contains(‘This translation is translated by’)”).remove();
$(“p:contains(‘translation is translated by’)”).remove();

$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}

$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}
if ($a != undefined && $a != “undefined” && $a.html() != null) {

$a.html(“Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.”);
$a.attr(“href”, “#TaiVe”);
$td.html($a[0].outerHTML + “

“);
}
else {

$(“table>tbody>tr>td>p[align=center]>b span:contains(‘ATTACH FILE’)”).parent().parent().parent().html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED FILE’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘FILE ATTACHED’)”).html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED TO DOCUMENT’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$td.html(“”);
}

// $(“div.MainContent style”).html(“”);
$(“div.MainContent table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContent base”).remove();

// $(“div.MainContentEN style”).html(“”);
$(“div.MainContentEN table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContentEN base”).remove();
});

.MainContent , .MainContentEN {font-size: 14px;
line-height: 1.42857143;
color: #333;}

.MainContent *, .MainContentEN *{ max-width: 100%;}

.MainContent a.text-blue , .MainContentEN a.text-blue{
color: #0492db;
}

.MainContent p, .MainContentEN p {
margin-top: 6.0pt;
margin-bottom: 6.0pt;}

img {max-width: 100%;}

.VN_1 {width:167.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_2 {width:275.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_3 {font-size:8.0pt}.VN_4 {text-align:right}.VN_5 {width:105.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_6 {width:337.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_7 {width:221.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}