Công văn 92/TANDTC-TCCB năm 2022 về tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, theo Chương trình học bổng Chính phủ Australia, năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Công văn 92/TANDTC-TCCB năm 2022 về tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, theo Chương trình học bổng Chính phủ Australia, năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 92/TANDTC-TCCB
V/v Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, theo Chương trình học bổng Chính phủ Australia, năm 2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

– Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
– Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;
– Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ Thư Thông báo ngày 14/02/2022 của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo bậc thạc sỹ tại Australia theo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS), niên khóa 2023.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét cử công chức có nguyện vọng và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đ đăng ký dự tuyển.

Các thông tin chi tiết về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, danh mục tài liệu hồ sơ, quy trình và thời hạn nộp đăng ký xét tuyển đề nghị các ứng viên xem tại trang web http://australiaawardsvietnam.org/

Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ http://oasis.dfat.gov.au/ trước ngày 29/4/2022.

Đơn vị, địa phương có công chức đăng ký dự tuyển lập danh sách trích ngang kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm sơ yếu lý lịch, Công văn của Thủ trưởng đơn vị về việc cử đăng ký dự tuyển, gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Phòng quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức-Cán bộ) đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: daotaotoaan.tccb@gmail.com trước ngày 01/4/2021 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Chánh án TAND tối cao (để báo cáo);
– Đ/C Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối
cao (để báo cáo);
– Cổng TTĐT (để đăng tin);
– Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Mai Văn Nam

 

 

$(document).ready(function () {

$(“.rawContent-505903 img”).each(function myfunction() {
if ($(this).attr(“src”) != “/images/loading.gif” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/tongthuky.png” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/thukytruong.png”) {
$(this).attr(“src”, “https://files.thukyluat.vn/uploads/doc2htm/” + $(this).attr(“src”));
}
});

$(“p:contains(‘This translation is made by’)”).remove();
$(“p:contains(‘This translation is translated by’)”).remove();
$(“p:contains(‘translation is translated by’)”).remove();

$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}

$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}
if ($a != undefined && $a != “undefined” && $a.html() != null) {

$a.html(“Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.”);
$a.attr(“href”, “#TaiVe”);
$td.html($a[0].outerHTML + “

“);
}
else {

$(“table>tbody>tr>td>p[align=center]>b span:contains(‘ATTACH FILE’)”).parent().parent().parent().html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED FILE’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘FILE ATTACHED’)”).html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED TO DOCUMENT’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$td.html(“”);
}

// $(“div.MainContent style”).html(“”);
$(“div.MainContent table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContent base”).remove();

// $(“div.MainContentEN style”).html(“”);
$(“div.MainContentEN table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContentEN base”).remove();
});

.MainContent , .MainContentEN {font-size: 14px;
line-height: 1.42857143;
color: #333;}

.MainContent *, .MainContentEN *{ max-width: 100%;}

.MainContent a.text-blue , .MainContentEN a.text-blue{
color: #0492db;
}

.MainContent p, .MainContentEN p {
margin-top: 6.0pt;
margin-bottom: 6.0pt;}

img {max-width: 100%;}

.VN_1 {width:167.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_2 {font-size:10.0pt;}.VN_3 {width:275.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_4 {font-size:8.0pt;}.VN_5 {text-align:right}.VN_6 {width:113.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_7 {width:329.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_8 {color:black}.VN_9 {width:203.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_10 {width:239.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_11 {border:none}.VN_12 {width:293.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_13 {margin-top:0in;margin-right:0in; margin-left:0in;text-indent:-.1pt}.VN_14 {font-size:10.0pt;color:red;position:relative;top:0pt}.VN_15 {margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt; text-indent:-.1pt;vertical-align:top}.VN_16 {font-size:10.0pt; color:red}