Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 317/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH CAMPUCHIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 639/BC-BKHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2022; ý kiến các cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Campuchia (sau đây gọi tắt là Dự án) của nhà đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, với nội dung điều chỉnh sau:

1. Điều chỉnh địa chỉ trụ sở tại nước ngoài:

Địa chỉ trụ sở: s146, Đại lộ Preah Norodom, phường Tonle Basak, Quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

2. Điều chỉnh tng vốn đầu tư ra nước ngoài:

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là 76.552.197 (Bảy mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, một trăm chín bảy) đô la Mỹ, tương đương 306.310.000.000 (Ba trăm linh sáu tỉ, ba trăm mười triệu) Riel, tương đương 1.742,7 tỷ đồng Việt Nam, bằng tiền mặt và là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, trong đó:

– Vốn chuyn từ Việt Nam ra nước ngoài: 75.000.000 (Bảy mươi lăm triệu) đô la Mỹ;

– Vốn từ nguồn lợi nhuận để lại lũy kế đến hết năm 2019 của Dự án: 1.552.197 (Một triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, một trăm chín bảy) đô la Mỹ.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu tại báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án của MB; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định; trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước, theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án nêu trên theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước, thực hiện trách nhiệm giám sát việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước theo quy định của pháp luật; giám sát MB thực hiện bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định và bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho MB Campuchia.

Điều 4. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hiệu quả của Dự án, bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho MB Campuchia, thực hiện Dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (điều chỉnh) được cấp, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật của Vương quốc Campuchia và các quy định liên quan (trong đó có quy định về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối, các giới hạn góp vốn, mua cổ phần, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh, PTTg Lê Minh Khái;
– Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTBXH;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– UBND TP Hà Nội;
– Ngân hàng TMCP Quân đội;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: TH, KTTH;
– Lưu: VT, QHQT(2). PH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

$(document).ready(function () {

$(“.rawContent-505902 img”).each(function myfunction() {
if ($(this).attr(“src”) != “/images/loading.gif” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/tongthuky.png” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/thukytruong.png”) {
$(this).attr(“src”, “https://files.thukyluat.vn/uploads/doc2htm/” + $(this).attr(“src”));
}
});

$(“p:contains(‘This translation is made by’)”).remove();
$(“p:contains(‘This translation is translated by’)”).remove();
$(“p:contains(‘translation is translated by’)”).remove();

$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}

$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}
if ($a != undefined && $a != “undefined” && $a.html() != null) {

$a.html(“Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.”);
$a.attr(“href”, “#TaiVe”);
$td.html($a[0].outerHTML + “

“);
}
else {

$(“table>tbody>tr>td>p[align=center]>b span:contains(‘ATTACH FILE’)”).parent().parent().parent().html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED FILE’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘FILE ATTACHED’)”).html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED TO DOCUMENT’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$td.html(“”);
}

// $(“div.MainContent style”).html(“”);
$(“div.MainContent table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContent base”).remove();

// $(“div.MainContentEN style”).html(“”);
$(“div.MainContentEN table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContentEN base”).remove();
});

.MainContent , .MainContentEN {font-size: 14px;
line-height: 1.42857143;
color: #333;}

.MainContent *, .MainContentEN *{ max-width: 100%;}

.MainContent a.text-blue , .MainContentEN a.text-blue{
color: #0492db;
}

.MainContent p, .MainContentEN p {
margin-top: 6.0pt;
margin-bottom: 6.0pt;}

img {max-width: 100%;}

.VN_1 {width:167.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_2 {width:275.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_3 {text-align:right}.VN_4 {font-size:12.0pt}.VN_5 {width:240.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_6 {font-size:8.0pt}.VN_7 {width:202.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}