• Luật Đầu tư 2014 số 67/2014/QH13
 • 10:22, 24-05-2023
 • QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư.

 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • 08:04, 02-08-2022
 • ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng công trình và những yêu cầu trong hồ sơ.

 • Thủ tục thành lập dự án đầu tư
 • 07:43, 02-08-2022
 • ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về thủ tục thành lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về thủ tục lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong hồ sơ.

 • Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư
 • 07:28, 02-08-2022
 • ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về chi phí tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về chi phí tư vấn lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong hồ sơ.

 • Hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư
 • 07:15, 02-08-2022
 • ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong hợp đồng.

 • Ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư
 • 07:03, 02-08-2022
 • ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về cách hoạt động của ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về cách hoạt động của ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong cách thức đăng kí.

 • Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng
 • 06:40, 02-08-2022
 • ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về lập dự án đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và những yêu cầu trong hồ sơ.

 • Hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng
 • 06:32, 02-08-2022
 • Luật Học .Vn là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và những yêu cầu trong hợp đồng.

 • Cách tính chi phí tư vấn lập dự án đầu tư
 • 06:18, 02-08-2022
 • Chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về cách tính chi phí tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về cách tính chi phí tư vấn lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong hồ sơ.

 • Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư
 • 06:06, 02-08-2022
 • Chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về phương thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về phương thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong hồ sơ.