Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư

Chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về phương thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về phương thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong hồ sơ.

Các phương thức lựa chọn nhà thầu

Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 thì có các phương thức lựa chọn nhà thầu như sau:

 1. Phương thức đấu thầu bao gồm đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ. Bên mời thầu có quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và phải thông báo trước cho các bên dự thầu.
 2. Trong trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu một túi hồ sơ, bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong một túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và việc mở thầu được tiến hành một lần.
 3. Trong trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ thì bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng một thời điểm và việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước.

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Theo điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 thì quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

 • Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
 • Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : trong quá trình này sẽ thương thảo hợp đồng lập dự toán.
 • Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
 • Ký kết hợp đồng: Ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.
 • Công khai quyết định chỉ định thầu: người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;Đối với việc đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.Đối với trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu. Sau đó nghiệm thu và thanh lý.

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….., ngày……  tháng …..  năm….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu      

Dự án:…………………………………………………………………………………………..

Người có thẩm quyền: ………………………………………………………..

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ tính chất, yêu cầu của các gói thầu mà quy định các căn cứ pháp lý cho phù hợp;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày …, tháng… năm… của ………………về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án………………………..;

Theo đề nghị của………. tại văn bản tờ trình số…….. ngày……..về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:………………….. với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                          NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

                     ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu

Dịch vụ hỗ trợ các vấn đề về phương thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ các vấn đề về phương thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về phương thức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư . Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

 

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải. 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC