• Luật Hộ tịch 2014 số 60/2014/QH13 mới nhất
 • 11:05, 17-05-2023
 • QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 60/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT HỘ TỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hộ tịch. Chương

 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật luật sư
 • 11:02, 17-05-2023
 • VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015   LUẬT LUẬT SƯ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ

 • Luật Thanh tra 2022 số 11/2022/QH15
 • 10:56, 17-05-2023
 • QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 11/2022/QH15 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022   LUẬT THANH TRA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Thanh tra.

 • Luật Hôn nhân và gia đình 2014 số 52/2014/QH13 mới nhất
 • 10:54, 17-05-2023
 • QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014   LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn

 • Luật quy hoạch 2017 số 21/2017/QH14 mới nhất
 • 10:52, 17-05-2023
 • QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 21/2017/QH14 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017   LUẬT QUY HOẠCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch.

 • Luật Trọng tài thương mại 2010 số 54/2010/QH12 mới nhất
 • 10:50, 17-05-2023
 • QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 54/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010   LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ

 • Luật tiếp công dân 2013 số 42/2013/QH13 mới nhất
 • 10:48, 17-05-2023
 • QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 42/2013/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013   LUẬT TIẾP CÔNG DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tiếp công

 • Luật Thi hành án hình sự 2019 số 41/2019/QH14 mới nhất
 • 10:46, 17-05-2023
 • QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 41/2019/QH14   LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Thi hành án hình sự. Chương I

 • Khác nhau giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng
 • 10:42, 17-05-2023
 • 1. Phòng công chứng là gì? Theo khoản 2 Điều 19 Luật Công chứng 2014 thì Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Theo khoản 5 Điều 2 Luật Công chứng 2014 quy định tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng