• Quy trình kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng
  • 14:09, 25-07-2022
  • 26/02/2021 Nội dung bài viết: I. Về căn cứ việc kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng II. Trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra III. Nội dung kiểm tra 1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng  2.  Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ

  • Quyền và nghĩa vụ của công dân về yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của UBND
  • 13:44, 25-07-2022
  • Câu hỏi
    Xin cho tôi được hỏi: “Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật phòng, chống tham nhũng thì công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó. Vậy, người yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin có quyền và nghĩa vụ gì”?