Văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

Văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc đăng ký người phụ thuộc)

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Họ tên:………………. Mã số thuế:……………… ngày cấp: ………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………

Do công an:……………………. Cấp ngày: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Làm việc với Chi cục thuế: ……………………. Để làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho ông: ………………………………, với các thông tin của người phụ thuộc như sau:

Họ tên: …………….. Sinh ngày: ………………………Quan hệ với người nộp thuế: …………….

Với các thông tin trên Giấy khai sinh cụ thể như sau:

Số:…………….. Quyển số: ………………….

Nơi đăng ký khái sinh: ………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ: …………………………………….

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Kể từ ngày …. tháng ……năm……. đến ngày …. tháng ……năm…….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền

Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cáo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

Việc giao kết Giấy ủy quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này

Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

BÊN ỦY QUYỀN

…….., Ngày…… tháng …….. năm ……

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)