Hướng dẫn xin bản sao trích lục khai sinh mới nhất

Trích lục khai sinh là một văn bản chứa các thông tin cơ bản về việc khai sinh của một người, bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán và tên cha mẹ. Trích lục khai sinh thường được sử dụng như một bằng chứng chính thức về việc đăng ký và xác nhận sự tồn tại và thông tin cá nhân của một người.

Trích lục khai sinh thường được cấp bởi cơ quan đăng ký dân cư, thường là cơ quan hành chính công của địa phương nơi người đó được sinh ra. Nó có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp, như đăng ký hộ khẩu, đăng ký kết hôn, xin hộ chiếu, xin giấy phép lái xe, xin visa hoặc trong các thủ tục hành chính khác liên quan đến xác định danh tính và chứng minh quyền lợi của cá nhân đó.

Trích lục khai sinh được coi là một tài liệu quan trọng và cần thiết trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý và hành chính. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự chính xác và hợp pháp của thông tin cá nhân và đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người đó trong xã hội và hệ thống pháp luật.

1. Trích lục khai sinh là gì?

Tại khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về việc trích lục khai sinh như sau:

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký.

Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

2. Ai có thể xin bản sao trích lục khai sinh?

Tại Điều 6 Luật Hộ tịch 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân như sau:

– Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

– Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, để xin bản sao trích lục khai sinh có thể do người có yêu cầu trực tiếp xin hoặc ủy quyền cho người khác đến xin trích lục.

Tại Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:

– Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 (yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

– Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.

3. Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

Tại Điều 64 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục cấp bản sao trích khai sinh như sau:

Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

>>

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Bước 2: Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

4.  Xin cấp bản sao trích lục khai sinh ở đâu?

Tại Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 quy định về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký như sau:

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm:

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm:

– Cơ quan đăng ký hộ tịch;

– Bộ Tư pháp;

– Bộ Ngoại giao;

– Cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật