Tội vi phạm quy định về đấu giá đất

Tội vi phạm quy định về đấu giá đất là một loại hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Người phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

1. Một số khái niệm

  • Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.
  • Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra món hàng cần đấu giá, ra giá công khai và sau đó bán món hàng cho người ra giá cao nhất.

2. Quy định về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 218 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá;

b) Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản;

c) Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho người khác 300.000.000 đồng trở lên;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

3. Phân tích quy định về tội vi phạm quy định về đấu giá đất

a) Khách thể

Tội vi phạm quy định về đấu giá đất xâm phạm đến: 

Các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản. 

Quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu và các chủ thể khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

c) Mặt khách quan

Tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản được thực hiện bằng một trong các hành vi sau:       

Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá (quyền sử dụng đất);

Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất;

Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất.

   Các hành vi nêu trên chỉ cấu thành tội phạm này nếu thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng. 

d) Mặt chủ quan

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích nhằm thu lợi bất chính.

e) Hình phạt

  • Khung 1: bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
  • Khung 2: bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  • Hình phạt bổ sung: còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tội vi phạm quy định về đấu giá đất sẽ bị xử lý hình sự theo quy định về Tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản. Để không vi phạm về hành vi này, chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và các chủ thể khác có liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. 

 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC