Thủ tục giãn tiến độ đầu tư theo quy định cập nhật 2020

1. Khái niệm giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư là việc nhà đầu tư kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật từ sau khi dự án được quyết định đầu tư đến thời điểm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Yêu cầu và điều kiện giãn tiến độ đầu tư

Nếu muốn giãn tiến độ đầu tư thì phải đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện như sau:

– Nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) có dự án đầu tư  đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư: tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm các nội dung sau:

+ Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

+ Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

+ Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

+ Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

Bước 3: Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện theo thủ tục này.

4. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

 • Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của nhà đầu tư.
 • Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư (Khoản 4 Điều 46 Luật đầu tư) theo Mẫu II.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư) theo Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
 • Nội dung văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư gồm:

-Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

-Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

-Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

-Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

-Mẫu Văn bản đề xuất theo áp dụng theo phụ lục II-9 Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

-Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận được để xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư;

-Thẩm quyền giải quyết : Cơ quan đăng ký đầu tư

-Mức lệ phí : Thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư nhà đầu tư không mất lệ phí nhà nước.

-Kết quả: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư hoặc văn bản thông báo từ chối (nêu rõ lý do)

4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư,  đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

5. Mẫu đơn đề nghị giãn tiến độ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Cơ quan đăng ký đầu tư

 

 1. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ
 2. Nhà đầu tư thứ nhất:
 3. a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………… Giới tính: ……

Sinh ngày: ………/.. ……./…. ………….Quốc tịch: ……… …………………………

 1. b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: …………..

Ngày cấp: ……………………………………….. Cơ quan cấp: ………………………………..

 1. Nhà đầu tư tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất):
 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC
 3. Tình hình hoạt động của dự án

1.1. Thực hiện các thủ tục hành chính (nêu các thủ tục đã thực hiện, chưa thực hiện):

1.2. Tiến độ triển khai dự án(nêu theo từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn):

– Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

– Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có);

– Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động.

 1. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: …………………………………………..

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): ………………………………

– Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba,………

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT GIÃN TIẾN ĐỘ

Đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tên dự án)……………………….., đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh mã số/số……………………….., do (tên cơ quan cấp………………….) cấp ngày………….. với nội dung như sau:

 1. Nội dung cụ thể giãn tiến độ (ghi cụ thể nội dung đề xuất giãn tiến độ như tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư…)
 2. Thời gian giãn tiến độ:
 3. Giải trình lý do giãn tiến độ:
 4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án

– Kế hoạch góp vốn:

– Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT:
 2. Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ
 3. Về việc tiếp tục thực hiện dự án
 4. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 5. HỒ SƠ KÈM THEO

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh.

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

6. Dịch vụ tiến hành các thủ tục giãn tiến độ đầu tư tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ thực hiện các thủ tục giãn tiến độ đầu tư. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin giãn tiến độ đầu tư. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện kí kết vào các văn bản, cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

 

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải. 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật