Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn 2020

1. Khái niệm điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung về tăng vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần  thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do tăng vốn theo quy định.

Trong mỗi dự án đầu tư, ngoài số vốn ban đầu mà các nhà đầu tư phải bỏ ra và được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động có thể thay đổi – tăng hoặc giảm vốn đầu tư.

2. Nguyên nhân điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do tăng vốn thường xuyên xảy ra. Một phần là do sau khi thực hiện đầu tư, giá cả trang thiết bị hàng hóa…bị đội lên so với ban đầu hoặc nhà đầu tư tăng vốn điều lệ đồng thời tăng tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án.

3. Thành phần hồ sơ

 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại; mẫu I-16 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
 3. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi của Chủ sở hữu Công ty.
 4. Bản giải trình , trong đó, Nhà đầu tư giải trình về khả năng tài chính, nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn (trường hợp tăng vốn) hoặc giải trình về tính khả thi của việc thực hiện dự án khi giảm vốn (trường hợp giảm vốn). Nhà đầu tư có thể chứng minh bằng các tài liệu nộp kèm:

– Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân) (Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.)

– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư là cá nhân hoặc Nhà đầu tư là pháp nhân mới thành lập).

 1. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 2. Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp do chuyển nhượng phần vốn góp: Hồ sơ nộp kèm Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.
 3. Trường hợp tiếp nhận thêm thành viên: Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới và kèm theo văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư mới

4. Trình tự tiến hành

Để thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện theo trình tự và các bước như sau:

Bước thứ nhất: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý:

Theo kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi, thì nhiều doanh nghiệp khi nộp hồ sơ bị trả lại hoặc bị chuyển sang thanh tra với những lý do như: không thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nghĩa vụ nộp báo cáo đầu tư, không mở và không chuyển tiền góp vốn vào tài khoản vốn 

Do đó, trong bước này, doanh nghiệp cần chủ động rà soát lại hồ sơ của doanh nghiệp xem có vi phạm nghĩa vụ nào không. Nếu có vi phạm thì thực hiện việc sửa lỗi, khắc phục chủ động trước khi sang bước 3.

Lưu ý rằng, để có thể tăng vốn, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng, nhà đầu tư đã góp đủ vốn đầu tư theo đúng cam kết ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với phần vốn vay, nhà đầu tư đã vay hết giới hạn cho phép.

Việc tăng vốn đầu tư có thể tăng vốn chủ sở hữu hoặc tăng vốn vay hoặc tăng cả hai. Trong trường hợp tăng vốn vay thì phải chứng minh nguồn cho vay.

Bước thứ hai: Thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư (Chỉ áp dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc sau khi điều chỉnh, sẽ thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

Bước thứ ba: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư, gồm các tài liệu sau đây:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (tăng vốn đầu tư);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh địa điểm đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc tăng vốn;
 • Bản Giải trình lý do tăng vốn;
 • Giấy tờ chứng minh khả năng vay vốn;
 • Báo cáo tài chính kiểm toán trong năm gần nhất;
 • Giấy tờ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ nộp báo cáo đầu tư và các báo cáo khác;

5. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TĂNG VỐN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………….

Nhà đầu tư:……………………………………………………………………………………….

Đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số…………, ngày…………, nơi cấp…………………..) với nội dung sau:

 1. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 
 2. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….
 3. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):………………………………………………………………. 3. Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………………………

 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………………………………………….
 2. Vốn của doanh nghiệp: ……………………………………………………………………
 3. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 
 4. Tên dự án đầu tư: ……………………………………………………………………………………….
 5. Địa điểm thực hiện dự án:…………………. ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: …………..
 6. Mục tiêu và quy mô của dự án: …………………………………………………………………
 7. Vốn đầu tư thực hiện dự án: ………………………………………………………………………….

 Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án ………………………………………………………………..

 1. Thời hạn hoạt động: ……………………………………………………………………………………….
 2. Tiến độ thực hiện dự án:……………………………………………………………………………
 3. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: ……………………………………………………………….

III. Nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư. …….., ngày …… tháng …… năm ……. 

                                                     NHÀ ĐẦU TƯ

6. Dịch vụ tiến hành các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện kí kết vào các văn bản, cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải.