Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 2020

1. Khái niệm đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Căn cứ theo khoản 10 Điều 2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016: Sinh hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi tôn giáo.

Căn cứ theo khoản 10 Điều 2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016: Địa điểm sinh hoạt tôn giáo hợp pháp là đất, nhà ở, công trình, mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Việc đăng ký địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải được ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo hoặc nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt  tôn giáo chấp thuận.

2. Điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Căn cứ theo Điều 18 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016: Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi;
 2. Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của pháp luật;
 3. Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc;
 4. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
 5. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở;
 6. Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này.

3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Căn cứ theo Điều 19 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016:

 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
 2. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký; tên tôn giáo; họ và tên, nơi cư trú của người đại diện; nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt tôn giáo, số lượng người tham gia;

b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;

c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung;

d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

4. Trình tự tiến hành thủ tục đăng ký địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Căn cứ theo Điều 19 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016:

 1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này gửi hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.
 2. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức; tên tôn giáo; tôn chỉ, mục đích; nội dung, địa bàn hoạt động; nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng người tin theo; cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở;

b) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức;

c) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

d) Quy chế hoạt động của tổ chức;

đ) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 1. Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo:

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lý do;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lý do.

5. Mẫu đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————

……., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Sinh hoạt tôn giáo tập trung

Kính gửi: …….…….

Tên tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (chữ in hoa):…………………………..….

Trụ sở của tổ chức: ………………………………………………………………………..…

Thuộc tôn giáo: ………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: …………………………………………………………………

Người đại diện của nhóm:

Họ và tên: …………………………………………. Năm sinh:………………………………………………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………………………………………..

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:……………………………………………………….

Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:……………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung sinh hoạt tôn giáo: ……………………………………………………………………………….

Địa điểm sinh hoạt tôn giáo : ……………………………………………………………………………

Thời gian sinh hoạt tôn giáo: ……………………………………………………………………………….

Số lượng người tham gia: ……………………………………………………………………………………

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, đối với việc đăng ký của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)

6. Dịch vụ tiến hành các thủ tục đăng ký địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục đăng ký địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện kí kết vào các văn bản, cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải. 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật