Thủ tục cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Cập nhật 2020)

1. Khái niệm về giấy phép bán lẻ

Theo quy định luật pháp Việt Nam, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn thực hiện hoạt động bán lẻ tại Việt Nam cần phải có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn nhất định. Do vậy, trong trường hợp hết hạn, bị mất hoặc bị hư hỏng Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thì tổ chức kinh tế đó có thể tiến hành thủ tục xin cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2. Khái niệm về cơ sở bán lẻ

Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ.

Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất là cơ sở bán lẻ được lập ở Việt Nam bởi một trong những nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ ở Việt Nam, hoặc được lập dưới cùng tên, nhãn hiệu với ít nhất một cơ sở bán lẻ do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có tại Việt Nam.

3. Đặc điểm của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ.

Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sau khi có Giấy phép kinh doanh và tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

Theo Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có quyền đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.

Theo Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư phải đáp ứng điều kiện và thực hiện: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện các hoạt động phải cấp Giấy phép kinh doanh; thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi lập cơ sở bán lẻ, theo quy định tại Nghị định này.

Theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì: Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

4. Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng vói thời hạn còn lại trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ.

Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

5. Các trường hợp được cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng.

6. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ như sau:

Bước 1: Tổ chức kinh tế thuộc trường hợp được cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tới Cơ quan cấp giấy phép.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp giấy phép cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho tổ chức để nghị.

Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

8. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…, ngày … tháng … năm …

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ …

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố………………

  1. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….. Fax: ……………… Email: ……………. Website:…………..

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………………………

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số… do… cấp lần đầu ngày… tháng… năm….; cấp đăng ký thay đổi lần 1… ngày…tháng…năm…

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số … do … cấp lần đầu ngày … tháng … năm…; cấp đăng ký thay đổi lần 2… ngày…tháng…năm….

  1. Đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số… do… cấp ngày… tháng… năm… như sau:

Lý do cấp lại:………………………………………………………………………………………………..

III. Doanh nghiệp cam kết

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Các tài liệu gửi kèm:

1.……………………………………………………………………………………………;

2………………………………………………………………………………………….…;

3………………………………………………………………………………………….….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                               (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

8. Dịch vụ tiến hành các thủ tục cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
  • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ;
  • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện kí kết vào các văn bản, cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật