Thực hiện nghĩa vụ trả tiền

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết hiện nay pháp luật có quy định như thế nào về thời hạn thanh toán tiền và nếu chậm thanh toán thì có phải trả lãi hay không? Tôi xin cảm ơn!

 

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Trong các giao dịch dân sự thì nghĩa vụ trả tiền là nghĩa vụ diễn ra hết sức phổ biến, theo quy định tại Điều 440 Bộ luật Dân sự 2015 về Nghĩa vụ trả tiền:

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.”

Căn cứ vào quy định trên chúng ta có thể thấy rằng, về thời hạn thanh toán tiền, khi các bên có thỏa thuận về thời hạn và địa điểm thanh toán tiền thì bên mua phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền theo đúng thỏa thuận đó. Nếu không thỏa thuận về thời hạn thanh toán tiền thì việc thanh toán tiền được thực hiện ngay sau khi bên bán giao tài sản. Theo quy định tại khoản 3 Điều 434 BLDS thì khi các bên không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay khi nhận tài sản (tức là nghĩa vụ giao tài sản được thực hiện trước, nghĩa vụ trả tiền được thực hiện sau).

Về địa điểm thanh toán tiền, theo quy định tại khoản 1 Điều này, địa điểm thực hiện nghĩa vụ thanh,toán tiền được xác định là địa điểm bên bán giao tài sản. Địa điểm giao tài sản thông thường là địa điểm bên bán kinh doanh (cửa hàng, chợ,…). Tuy nhiên, địa điểm thanh toán tiền có thể là nơi cư trú của bên bán, hoặc nơi cư trú của bên mua hoặc nơi diễn ra giao kết hợp đồng mua bán.

Về mức tiền phải thanh toán là giá của hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận và được quy định trong hợp đồng mua bán. Bên bán phải thanh toán đúng mức tiền, đúng thời hạn và địa điểm thỏa thuận được quy định trong hợp đồng.

Thông thường, trong hợp đồng mua bán tài sản, khi bên bán chuyển giao tài sản thì bên mua phải thanh toán tiền mua bán tài sản đó. Do vậy, nếu các bên chỉ thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền của bên mua tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền khi nhận tài sản mua bán.

Trường hợp bên mua chậm thanh toán tiền mua tài sản thì phải chịu trách nhiệm dân sự. Theo đó, bên mua vừa phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản, vừa phải thực hiện trách nhiệm trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 BLDS. Theo quy định tại Điều 357 thì lãi suất chậm trả do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 20%/năm/ số tiền bên mua đã thanh toán. Trường hợp các bên không thỏa thuận về trả lãi thì lãi suất phải trả là 50% mức lãi suất giới hạn/ số tiền đã thanh toán.Tuy nhiên, nếu các bên có thỏa thuận thì bên mua không phải trả lãi đối với số tiền chậm trả này.

Như vậy, hiện nay BLDS 2015 đã có quy định cụ thể về thời hạn, địa điểm thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp các bên không thỏa thuận rõ. Đồng thời nếu chậm trả thì có thể phải trả lãi theo lãi suất quy định.