Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Pháp luật Dân sự Việt Nam quy định cụ thể mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Chúng tôi gồm:

Ông:……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………….cấp ngày ……………….. tại ………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………cấp ngày ………………. tại……………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số … ngày … do Uỷ ban nhân dân … cấp.

Nay vì lý do:…………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1: PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu,…

ĐIỀU 2: PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng động sản, quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu – nếu có) hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu),…

ĐIỀU 3: PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA

Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có) kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).

ĐIỀU 4: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

…………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 1. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;
 2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;
 3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
 4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;
 5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
 6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;
 7. Các cam đoan khác …
 8. Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, có hiệu lực từ ngày …

……, ngày… tháng…năm…

Vợ Chồng

(Ký và ghi rõ họ tên)              (Ký ghi rõ họ và tên)

 

2. Thủ tục chia tài sản chung của vợ chồng tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hướng dẫn chia tài sản chung của vợ chồng. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

 

Trên đây là mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật