Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu

a. Trình tự thực hiện

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu dự án hoặc Kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C.

– Trình tự thực hiện:

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Xây dựng thành phố

Cán bộ trực kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thành phần theo quy định thì viết biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Xây dựng thuộc tỉnh thành phố

b. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

c. Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt hoặc duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án hoặc Kế hoạch đấu thầu của gói thầu (bản chính).

* Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản chụp).

* Văn bản cho phép chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế, tự thực hiện của cấp thẩm quyền (nếu có các gói thầu thực hiện các hình thức nêu trên khác với quy định của Luật Đấu thầu) (bản chụp).

* Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh thiết kế – dự toán, tổng dự toán (nếu có) (bản chụp).

* Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu (nếu có) (bản chụp).

* Dự toán đã được phê duyệt (bản chụp, nếu có).

* Bảng tính giá trị các gói thầu (trường hợp không có dự toán đã được phê duyệt) (bản chính).

* Văn bản có liên quan đến kế hoạch vốn (thực hiện đầu tư) (bản chụp).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở chuyên ngành liên quan đến từng dự án cụ thể (nếu cần thiết).

g. Kết quả

Quyết định hành chính

h. Phí, lệ phí

không có.

i. Yêu cầu điều kiện

không có.

k. Cơ sở pháp lý

– Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

– Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009.

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2009).

– Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2009).

– Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010).

– Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập Kế hoạch đấu thầu.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật