Thẩm định đấu thầu

Nội dung bài viết:

Câu hỏi

Tôi có một vài câu hỏi mong muốn được tư vấn giúp:
1. Thẩm định đấu thầu theo Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2006 có là quy định bắt buộc hay không? Và, nếu là bắt buộc thì cần kiểm soát việc thực hiện quy định này như thế nào cho thích hợp đối với doanh nghiệp nhà nước được người có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư phân cấp (giao quyền)? Nếu người được giao quyền nói trên cho là không cần thiết phải thẩm định thì có vi phạm quy định của pháp luật không?
2. Khoản 39 Điều 4 của Luật đấu thầu đã định nghĩa “Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về KHĐT, HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật này”. Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đánh giá lại HSDT”. Đề nghị giải thích rõ nội dung pháp lý “không phải là đánh giá lại” khác với việc “kiểm tra và đánh giá” theo định nghĩa nói trên.
3. Bên mời thầu muốn mua một loại thiết bị do nước ngoài sản xuất (ví dụ như máy nén khí Atlas Copco) đã tổ chức đấu thầu giữa các công ty thương mại, dịch vụ, … không phải là các đại lý (đại lý chính thức của nhà sản xuất Atlas Copco được mời nhưng không tham dự). Tất cả đều chào loại sản phẩm nói trên và bên mời thầu cũng đã chọn được một trong số các nhà thầu trên trúng thầu. Vấn đề tôi muốn hỏi là các nhà thầu tham dự trong trường hợp này có phù hợp với Quy chế đấu thầu hay không?
4. Ai là người thẩm định dự toán gói thầu? Dự toán được lập trên những cơ sở dữ liệu thông tin nào để giá gói thầu được coi là hợp thức và đủ tin cậy?

Trả lời

1. Về một số nội dung liên quan tới Luật đấu thầu:
a) Luật đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2006. Theo đó, việc thẩm định được thực hiện cho 3 nội dung kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc thẩm định này là bắt buộc. Đây là một nội dung trong quá trình thực hiện đấu thầu được quy định tại Điều 4 khoản 4 Luật đấu thầu.
b) Khi đánh giá HSDT, Bên mời thầu hoặc Tổ chuyên gia phải căn cứ vào TCĐG và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Nguyên tắc, phương pháp, quy trình đánh giá được quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 35 của Luật đấu thầu.
2. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, xin trả lời một số nội dung của câu hỏi căn cứ theo Quy chế Đấu thầu hiện hành và Thông tư hướng dẫn kèm theo, cụ thể như sau:
a) Về nội dung thẩm định KQĐT, căn cứ Thông tư số 04/2000/TT-BKH, ngày 26/5/2005 của Bộ KH&ĐT về hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu thì:
– Việc thẩm định kết quả đấu thầu không phải là việc đánh giá lại HSDT;
– Mục tiêu của việc thẩm định nhằm tạo cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt KQĐT
– Nội dung công tác thẩm định kết quả đấu thầu là việc kiểm tra những căn cứ pháp lý đối với việc tổ chức đấu thầu; Quy trình và thời gian tổ chức đấu thầu; Nội dung đánh giá HSDT; Những nội dung còn chưa rõ trong hồ sơ trình duyệt KQĐT; Những ý kiến đánh giá khác nhau của các thành viên trong Tổ chuyên gia…
3. Tư cách pháp lý của nhà thầu được quy định tại NĐ 66/CP (Điều 1 Khoản 2) và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 01/BKH (Phần 1).
4. Đối với việc thẩm định dự toán của gói thầu, bạn có thể nghiên cứu Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật