Soạn thảo hợp đồng thuê giúp việc, osin cập nhật quy định 2020

1. Khái niệm hợp đồng thuê giúp việc, osin:

Bộ luật dân sự 2015 không quy định rõ các điều khoản về hợp đồng thuê giúp việc, osin tuy nhiên hợp đồng thuê giúp việc, osin là một dạng của hợp đồng dịch vụ nên có thể áp dụng Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 để định nghĩa như sau:

Hợp đồng thuê giúp việc, osin là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ (giúp việc, osin) thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ (bên thuê), bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

2. Đối tượng của hợp đồng thuê giúp việc, osin:

Theo Điều 514 Bộ luật dân sự 2015 thì: Đối tượng của hợp đồng thuê giúp việc, osin là công việc mà giúp việc, osin có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê:

Nghĩa vụ:

Theo  Điều 515 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Cung cấp cho giúp việc, osin thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.
 2. Trả tiền thuê cho giúp việc, osin theo thỏa thuận.

Quyền:

Theo  Điều 516 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Yêu cầu giúp việc, osin thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 2. Trường hợp giúp việc, osin vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4. Quyền và nghĩa vụ giúp việc, osin:

Quyền: 

Theo  Điều 518 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Yêu cầu bên thuê cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên thuê, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên thuê, nhưng phải báo ngay cho bên thuê.
 3. Yêu cầu bên thuê trả tiền dịch vụ.

Nghĩa vụ:

Theo  Điều 517 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên thuê.
 3. Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.
 4. Báo ngay cho bên thuê về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
 5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
 6. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

5. Trả tiền dịch vụ:

Theo  Điều 519 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
 2. Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.
 3. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 4. Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

6. Công chứng hợp đồng thuê giúp việc, osin:

 • Thành phần hồ sơ:
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC);
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì  phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Thời hạn giải quyết:
 • Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng.

7. Mẫu hợp đồng thuê giúp việc, osin cập nhật quy định 2020:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÚP VIỆC

Chúng tôi, một bên là:

Ông/bà…………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………..…… Dân tộc:…….……. Quốc tịch: …………………….

CMND số: ……………………do Công an ……………… cấp ngày …../…./…….

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Và một bên là:………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………..… Dân tộc: ………. Quốc tịch: …………………………..

CMND số: …………………do Công an ……………cấp ngày …../…./………

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn/có xác định thời hạn là………………….

Bắt đầu làm việc từ ngày ….. tháng ….. năm …………

Thử việc: Không/có, thời gian:……………………………………………………

Đơn vị làm việc: Tại ………………………………………………………

Địa chỉ nơi làm việc: ………………………………………………………..

Công việc phải làm: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc: ………………………………………………………………

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Quyền lợi:

Phương tiện đi lại, làm việc: ………………………………………………………

Mức lương chính hoặc tiền công: ……………….. đồng/tháng (………………).

Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt.

Phụ cấp gồm: …………………………………………………………………….

Được trả lương vào các ngày: …………………………………………………

Những thoả thuận khác: ……………………………………………………………

Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành ………………………………………………………………………………

Bồi thường vi phạm và vật chất: ……………………………..…………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc….).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có) và khi người lao động vi phạm quy định về lao động như:……………………………………………………………………

Điều 5: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành ………….. bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ……tháng ………năm ……….

 

Người lao động                                 Người sử dụng lao động

 

8. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê giúp việc, osin tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thuê giúp việc, osin. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về soạn thảo hợp đồng thuê giúp việc, osin. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải. 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật