Soạn thảo hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên cập nhật quy định 2020

1. Khái niệm hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên:

Bộ luật dân sự 2015 không quy định rõ các điều khoản về hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên tuy nhiên hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên là một dạng của hợp đồng dịch vụ nên có thể áp dụng Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 để định nghĩa như sau:

Hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ ( giảng viên, giáo viên) thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ (bên thuê), bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

2. Đối tượng của hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên:

Theo Điều 514 Bộ luật dân sự 2015 thì: Đối tượng của hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên là công việc mà giảng viên, giáo viên có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê:

Nghĩa vụ:

Theo  Điều 515 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Cung cấp cho giảng viên, giáo viên thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.
 2. Trả tiền thuê cho giảng viên, giáo viên theo thỏa thuận.

Quyền:

Theo  Điều 516 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Yêu cầu giảng viên, giáo viên thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 2. Trường hợp giảng viên, giáo viên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4. Quyền và nghĩa vụ giảng viên, giáo viên:

Quyền: 

Theo  Điều 518 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Yêu cầu bên thuê cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
 2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên thuê mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên thuê, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên thuê, nhưng phải báo ngay cho bên thuê.
 3. Yêu cầu bên thuê trả tiền dịch vụ.

Nghĩa vụ:

Theo  Điều 517 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.
 2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên thuê.
 3. Bảo quản và phải giao lại cho bên thuê tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.
 4. Báo ngay cho bên thuê về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
 5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
 6. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

5. Trả tiền dịch vụ:

Theo  Điều 519 Bộ luật dân sự 2015 thì: 

 1. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
 2. Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng.
 3. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 4. Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

6. Công chứng hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên:

Thành phần hồ sơ:

 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC);
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì  phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

 • Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng.

7. Mẫu hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên cập nhật quy định 2020:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁO VIÊN 

Số:…../HĐTLĐ

 

– Căn cứ vào Luật Dân sự 2015;

– Căn cứ vào Luật Lao động 2012;

– Căn cứ vào thỏa thuận của hai bên,

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm…….., tại………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông/Bà…

Sinh ngày:    …………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:     …………………………………………………………………

HKTT:    ………………………………………………………………………..

Điện thoại:    ……………………………………………………………………….

Bên B (bên  thuê): Trường …

Mã số thuế:    ……………………………………………………………………….

Địa chỉ điện thoại:    ……………………………………………………………………

Đại diện:    ……………………………………………………………………….

Chức vụ:    ……………………………………………………………………….

Sau quá trình trao đổi, hai bên đã thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê giáo viên với những nội dung cụ thể sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng thuê giáo viên

Bên A đồng ý dạy cho Bên B theo các nội dung, yêu cầu như sau:

Tên học phần:

Thời gian giảng dạy: từ ngày…./…./….. đế ngày…./…./…..

Tổng số buổi lý thuyết:…………………………………………………………………

Tổng số buổi thực hành:…………………………………………………………………

Tại địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điều 2. Thời gian thực hiện giảng dạy

Thời hạn thực hiện hợp đồng từ ngày…./…./….. đến hết ngày…./…./…..

Hợp đồng có thể được gia hạn thêm…..năm kể từ thời điểm hết, tùy vào thỏa thuận của hai bên.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

Thời gian để Bên B thực hiện việc cung cấp dịch vụ là không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này và bên A thanh toán đúng, đủ chi phí dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận.

Trong thời gian đó, Bên B có trách nhiệm tìm người giúp việc thỏa mãn các yếu tố theo yêu cầu của Bên A tại Điều 1 của Hợp đồng này

Trường hợp sau khi Bên B đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình (tìm người), nhưng trong quá trình thử việc người giúp việc không thể đáp ứng được nhu cầu mà Bên A đặt ra. Thì trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày, kể từ ngày người giúp việc đến nhận công việc tại Bên A

Bên A có quyền yêu cầu Bên B đổi người, hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ với Bên B. Trong những trường hợp này thì Bên B chịu trách nhiệm trả lại cho Bên A 80% chi phí của dịc vụ giới thiệu được quy định tại Điều 4.

Điều 4. Lương, phụ cấp, chế độ và phương thức chi trả

4.1. Lương, phụ cấp

– Chi phí cho việc giảng dạy là:…………..VNĐ/tháng (Bằng chữ:………………………………………………………..triệu đồng).

– Phụ cấp giảng dạy và chấm bài:

Tổng số tiết:………………x………tiết…………….=

Chấm bài:…………………..x…………./bài………..=

Phụ cấp ăn, ở: …………………đ/ngày  x………../ngày=………………….

Tổng số tiền phải thanh toán là:……………………………………………………

(Bằng chữ:………………………………………………………………..triệu đồng).

4.2 Phương thức chi trả

Bên A thanh toán phí dịch vụ cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tên tài khoản:………………………………………………………………………….m…. 

Số tài khoản:…………………………………………………………………………..

Mở tại:………………………………………………………………………………………

4.3. Thời hạn chi trả

Ngay sau khi Hợp đồng này được ký kết, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B số tiền là:…………….VNĐ (Bằng chữ:…………………..). tương ứng với giá trị……………………….của Phí dịch vụ tư vấn.

Bên A thanh toán nốt chi phí còn lại cho Bên B sau khi đã được Bên B tìm được người giúp việc phù hợp, trong thời hạn mà hợp đồng quy định.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền phí giới thiệu cho Bên B;

– Yêu cầu bên B cung cấp đúng và đầy đủ thông tin về đối tượng mà bên A tìm

– Giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần, cung cấp cho sinh viên về tên tài liệu tham khảo của học phần. Quản lý các quy định theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Nhận chấm bài thi, đi coi thi theo quy định tại trường

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lương giảng dạy cho Bên B;

– Cung cấp đúng và đầy đủ thông tin về đối tượng mà Bên A phục vụ công tác giảng dạy

Điều 6. Phạt vi phạm

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm.Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

– Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán:….VNĐ

– Vi phạm về đối tượng của hợp đồng:…VNĐ

– Vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng:….VNĐ

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

– Bên A  hoàn tất công việc theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này;

_ Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

– Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này trước khi hoàn thành các công việc quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản về các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đầu tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các Bên.

Trong trường hợp hòa giải không thành thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên có lỗi (gây thiệt hại) phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến vụ kiện mà bên bị thiệt hại phải bỏ ra trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp cũng như các tổn thất do ảnh hưởng của việc kiện cáo.

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký tức ngày…./…./…..

9.2. Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu Hai Bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản;

Hợp đồng này gồm… (……….) trang, được lập thành …….. (…………) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ …….. (……….) bản để thực hiện.

Các bên đã đọc, hiểu rõ nội dung của Hợp đồng này và cùng tự nguyện ký tên, đóng dấu xác nhận dưới đây.

Đại diện Bên A                                 Đại diện Bên B

 

8. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về soạn thảo hợp đồng thuê giảng viên, giáo viên. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải.