Soạn thảo hợp đồng thuê gia công cập nhật thủ tục 2020

Hiện nay nhu cầu sử dụng dịch vụ hay thuê gia công sản phẩm của các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Việc chi trả một khoản chi phí để thuê một bên gia công các sản phẩm cho mình sẽ tiết kiệm và hiệu quả hơn là việc đầu tư máy móc, thiết bị và nhân lực vào việc tạo ra các sản phẩm phục vụ trong quá trình kinh doanh. Hiện tại pháp luật có quy định về hợp đồng thuê gia công nói chung và hợp đồng thuê gia công thương mại và hợp đồng thuê gia công dân sự nói riêng.

1. Hợp đồng thuê gia công là gì? 

Điều 542-BLDS 2015 quy định về Hợp đồng gia công “Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công”

Như vậy hợp đồng thuê gia công là hợp đồng mà một bên nhận vật liệu hoặc hồ sơ giấy tờ của bên thuê gia công để tạo ra sản phẩm. Trong hợp đồng sẽ quy định về các công việc mà bên gia công thực hiện để tạo ra sản phẩm cho bên thuê gia công, và bên thuê gia công sẽ phải trả tiền thuê cho bên gia công.

Vậy hợp đồng thuê gia công có phải là hợp đồng dịch vụ hay không?

Điều 513-BLDS 2015 quy định về hợp đồng dịch vụ: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên dử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”

Theo quy định trên, hợp đồng dịch vụ là hợp đồng mà một bên bằng công sức của mình thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc. Còn đối tượng của hợp đồng thuê gia công là sản phẩm. Hợp đồng dịch vụ không tạo ra sản phẩm cho bên thuê.

Khi soạn hợp đồng thuê gia công, các bên cần lưu ý để soạn thảo các điều khoản theo đúng quy định.

2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng thuê gia công

Hợp đồng thuê gia công là hợp đồng song vụ, theo đó khi ký hợp đồng thuê gia công, các bên đều có nghĩa vụ với nhau để đạt được mục đích của hợp đồng.

 • Bên thuê gia công có nghĩa vụ sẽ phải chuyển cho bên gia công hồ sơ, tài liệu, yêu cầu về sản phẩm gia công và trả tiền công như đã thỏa thuận. 
 • Bên gia công có nghĩa vụ thực hiện lên kế hoạch, sản xuất ra sản phẩm theo những tiêu chí và yêu cầu mà bên thuê gia công đặt ra. Sau khi hoàn tất việc gia công sản phẩm, bên gia công có quyền hưởng tiền công theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng thuê gia công là hợp đồng đền bù, bên thuê và bên cho thuê sau khi đã thực hiện nghĩa vụ sẽ nhận được những lợi ích từ bên còn lại. 

Bên thuê gia công: nhận sản phẩm gia công (vật này đã được xác định theo tiêu chuẩn của bên thuê gia công và thuộc quyền sở hữu của bên thuê gia công)

Bên gia công: nhận tiền công gia công.

3. Nội dung của hợp đồng thuê gia công

Ngoài nội dung về pháp luật điều chỉnh (Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại (nếu có)), chủ thể hợp đồng (Bên thuê gia công và bên gia công), hợp đồng thuê gia công sẽ có một số điều khoản cơ bản sau:

a. Điều khoản về nội dung của hợp đồng 

Trong điều khoản này, các bên thỏa thuận về:

– Nhu cầu của bên thuê gia công và việc bên gia công xác nhận đồng ý đáp ứng nhu cầu từ bên thuê gia công.

– Quy định về sản phẩm gia công: tiêu chuẩn có sẵn được 2 bên thỏa thuận (có thế sử dụng phụ lục hợp đồng để thể hiện rõ ràng các yêu cầu và tiêu chuẩn về sản phẩm)

– Quy định chi tiết về các công việc mà bên gia công phải thực hiện

– Quy định thời gian gia công và giai đoạn thực hiện của bên gia công (để bên thuê gia công có thể theo dõi, tránh trường hợp bên gia công không thực hiện, hoặc thực hiện chậm trễ làm ảnh hưởng tới bên thuê gia công). Trong trường hợp này bên gia công xem như đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, bên thuê gia công có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, phạt vị phạm hợp đồng và yêu cầu bên gia công bồi thường thiệt hại (nếu có)

b. Điều khoản về giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Trong hợp đồng thuê gia công, để đảm bảo sản phẩm được gia công theo đúng tiến độ và yêu cầu của bên thuê gia công, các bên sẽ chia giá trị hợp đồng thành nhiều lần thanh toán, ví dụ như:

Lần 1: khi ký hợp đồng

Lần 2: khi sản phẩm được nghiệm thu

Lần 3: khi sản phẩm được bàn giao cho bên thuê gia công

c. Điểu khoản về nghiệm thu sản phẩm gia công

Việc bàn giao là nghĩa vụ của bên gia công

Việc nghiệm thu và nhận bàn giao sẽ được thực hiện bởi bên thuê gia công

d. Điều khoản quy định về quyền và trách nhiệm các bên

Bộ luật dân sự 2015 đã quy định một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hợp đồng thuê gia công. Tuy nhiên các bên có thế thương lượng các quyền và nghĩa vụ khác mà không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Đối với bên thuê gia công:

 • Cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc gia công và chịu trách nhiệm về tính xác thực hay chính xác của các hồ sơ giấy tờ này.
 • Trả tiền công theo đúng quy định của hợp đồng
 • Giám sát, nghiệm thu và nhận sản phẩm bàn giao theo đúng quy định
 • Sản phầm gia công, sẽ thuộc quyền sở hữu của bên thuê gia công, theo đó bên thuê gia công có toàn quyền sử dụng, định đoạt trong phạm vi pháp luật cho phép.

Đối với bên gia công:

 • Có nghĩa vụ thực hiện gia công theo quy định
 • Có quyền được bên thuê gia công thanh toán tiền công
 • Cam kết tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp sản phẩm gia công vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến bên thứ ba bất kỳ, bên gia công cam kết chịu trách nhiệm giải quyết bằng toàn bộ chi phí của mình.

e. Điều khoản về vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Các trường hợp về vi phạm hợp đồng:

 • Bên thuê gia công chậm thanh toán bên thuê gia công phải thanh toán lãi cho những ngày chậm trả
 • Bên thuê gia công vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong phạm vi bao nhiêu ngày thì bên gia công có quyề chấm dứt hợp đồng
 • Trường hợp sản phẩm gia công bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bên gia công phải chịu trách nhiệm giả quyết bằng toàn bộ chi phí

f. Điều khoản về sự kiện bất khả kháng

Theo quy định pháp luật dân sự

g. Điều khoản chung 

Bao gồm điều khoản về thực hiện, về thông báo, về ngôn ngữ, về số bản,….

h. Điều khoản về hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm ký

Hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ

4. ACC GROUP là công ty chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng thuê gia công cập nhật thủ tục 2020

Trình tự thực hiện của ACC GROUP như sau:

 • Thu thập thông tin khách hàng để tiến hàng tư vấn cụ thể và chi tiết;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC soạn thảo hồ sơ;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Trao đổi, tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng thuê gia công.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật