Soạn thảo hợp đồng thuê công nhật cập nhật thủ tục 2020

Hợp đồng thuê công nhật là một loại hợp đồng khá phổ biến, vì ngày nay nhu cầu thuê dịch vụ làm việc trong một khoảng thời ngắn ngày càng nhiều. Việc thuê công nhật được thực hiện theo nguyên tắc: bên thuê dịch vụ giao cho bên thực hiện dịch vụ các công việc và thời gian để hoàn thành, sau khi bàn giao xong công việc, bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền công cho bên cũng nhu chi phí để thực hiện công việc (nếu có). Sau đây là những hướng dẫn của ACC GROUP về việc soạn thảo hợp đồng cho thuê công nhật.

1. Công nhật ? Hợp đồng cho thuê công nhật?

“Công nhật” là một cụm từ chưa được ghi nhận hay quy định rõ trong luật lao động 2020. Tuy nhiên theo từ điển Việt Nam, Công nhật là việc làm mà tiền công được tính theo từng ngày.  Hợp đồng thuê công nhật là hợp đồng mà các bên thỏa thuận với nhau về công việc cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn. 

 • Nếu xét theo bộ luật dân sự 2015 về  “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ” Hợp đồng cho thuê công nhật có bản chất là hợp đồng dịch vụ, theo đó đối tượng của hợp đồng là công việc phải làm trong một giày, và được trả tiền dịch vụ trong một ngày cho công việc đã thực hiện.
 • Nếu xét theo quy định của bộ luật lao động 2012: “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”, Hợp đồng cho thuê công nhật là hợp đồng lao động tạm thời có thời hạn ngắn, với mức lương được tính và chi trả theo từng ngày, đối với loại hợp đồng này, pháp luật lao động bắt bắt buộc phải có hợp đồng bằng văn bản, tuy nhiên cần ký hợp đồng để xác định trách nhiệm một cách rõ ràng đối với phần công việc mà người lao động phải phụ trách.

2. Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng thuê công nhật

Hợp đồng cho thuê công nhật là một loại hợp đồng có đặc thù: thời gian ký kết ngắn, thực hiện xong cộng việc, hai bên hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm, hợp đồng sẽ tự động chấm dứt. Trong hợp đồng này, nếu xét trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động không phải chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực bảo hiểm, chế độ đối với người lao động, nhưng các điều kiện khác như vệ sinh lao động, an toàn lao động thì vẫn phải đảm bảo. 

Khi soạn thảo hợp đồng cho thuê công nhật, các bên cần tập trung vào các nội dung sau:

 1. Thỏa thuận về công việc, thời gian thực hiện công việc
 2. Thỏa thuận về chất lượng, khối lượng, chỉ tiêu công việc: vấn đề này liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ các bên, nên các bên cần xem xét đưa ra thỏa thuận phù hợp.
 3. Thỏa thuận về tiền công trong giờ, công ngoài giờ, phụ cấp, thưởng (nếu có)
 4. Thỏa thuận về hình thức thanh toán: Có thể thanh toán bằng tiền mặt vào cuối mỗi ngày làm việc. Hoặc thanh toán sau khi người cung cấp dịch vụ hoàn thành xong công việc của mình. 
 5. Thỏa thuận về bảo hộ lao động, an toàn lao động. (Nếu cần thiết cho người lao động)
 6. Thỏa thuận về trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện công việc;
 7. Các thỏa thuận khác liên quan tới hợp đồng như: vi phạm, xử lý vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng,..

Pháp luật dân sự không có quy định về mức phạt hợp đồng, điều khoản này các bên có thể thương lượng, thống nhất với nhau, khi một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng. 

Trong trường do sự kiện bất khả kháng: chiến tranh, hỏa hoạn, thảm họa, dịch bệnh,… các bên sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê công nhật  như sau: Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác hoặc khi một trong các bên bị phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể .

3. Hợp đồng mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CÔNG NHẬT

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
 • Bộ luật lao động 2012(Nếu có)
 • Căn cứ vào thỏa thuận của các bên

Hôm nay, ngày/tháng/năm chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ (tổ chức hoặc cá nhân)

Họ và tên :
Ngày sinh :
Số CMND :
Ngày cấp :
Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ hiện tại :

 

BÊN B: BÊN ĐƯỢC THUÊ (Tổ chức hoặc cá nhân)

Họ và tên :
Ngày sinh :
Số CMND :
Ngày cấp :
Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ hiện tại :

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A thuê Bên B thực hiện công việc cụ thể như sau:

 • Mô tả công việc:
 • Thời gian làm việc :
 • Địa điểm làm việc :

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng có giá trị trong thời gian ….. kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng .

Điều 3. Tiền công và phương thức thanh toán

3.1. Tiền công:

3.2. Phương thức thanh toán

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Bên A

– Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc 

– Cung cấp đầy đủ thông tin , tài liệu cho Bên B thực hiện công việc theo quy định của Hợp đồng

– Thanh toán đầy đủ tiên công cho Bên B theo quy định của Hợp đồng

4.2. Bên B

– Được trả đầy đủ tiền công

– Thực hiên công việc theo nội dung quy định 

– Chịu trách nhiệm cho công việc mà mình thực hiện

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

5.1.Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 5% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

5.2.Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Khi một trong các bên bị phá sản , mất khả năng thanh toán hoặc giải thể.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết .

Hợp đồng này được lập thành 02 bản và giao cho mỗi bên giữ một bản . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

4. ACC GROUP là công ty chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng cho thuê công nhật

Trình tự thực hiện của ACC Group như sau:

 • Thu thập thông tin khách hàng để tiến hàng tư vấn cụ thể và chi tiết;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC soạn thảo hồ sơ;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Trao đổi, tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng cho thuê công nhật cập nhật quy định 2020.