Sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất thì giải quyết như thế nào?

Sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất là loại sổ đỏ đặc biệt mà thông tin về các khoản nợ tiền sử dụng đất được ghi chính xác. Nó bao gồm thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất sử dụng, mục đích sử dụng đất và các khoản tiền sử dụng đất đã được nộp.

Ghi nợ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

1. Nhận thừa kế sổ đỏ và được ghi nợ quyền sử dụng đất thì có phải trả nợ không?

Căn cứ khoản 3° điều 12 thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về trường hợp thừa kế sổ đỏ thì ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

Ghi nợ và nộp thuế tài sản

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận thuộc đối tượng nộp thuế tài sản theo quy định của nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư gặp khó khăn về tài chính có nhu cầu ghi nợ thì được ghi nợ phí sử dụng quy định tại Điều 16

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Một số nội dung của bài viết này được hướng dẫn cụ thể như sau:

3. Hộ gia đình, cá nhân được thu thuế sử dụng đất khi chuyển nhượng phải nộp đủ tiền thuế sử dụng đất đến hạn. Trường hợp ủy quyền chuyển nhượng một phần diện tích đất thì căn cứ vào hồ sơ ủy quyền tách thửa, cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế. Theo quy định trên, trường hợp chủ sở hữu sổ đỏ bị ghi nợ tiền sử dụng đất thì chị có nghĩa vụ tiếp tục đóng số tiền sử dụng đất này theo quy định của pháp luật về thừa kế.

2. Trường hợp sổ đỏ nợ tiền đất thì giải quyết như thế nào và ở đâu?

Theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC có quy định về việc nộp nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp được ghi nợ sổ đỏ như sau:

Ghi nợ và nộp thuế mặt bằng

2. Trả Nợ Đất:

a) Khi nộp nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế để kê khai, quyết toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan quản lý thuế căn cứ vào sổ bộ thuế. phương thức trả nợ của hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

b) Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận… Theo đó thì trường hợp hợp sổ đỏ bị ghi nợ tiền sử dụng đất thì cần thực hiện thanh toán nợ tiền sử dụng đất tại cơ quan thuế theo hướng dẫn trên.

Sau hoàn thành việc đóng tiền cơ quan thuế sẽ cấp cho người sử dụng một giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế sau đó chỉ cần đem nộp giấy xác nhận của cơ quan thuế cho Văn phòng đăng ký đất đai là sẽ được xóa nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận. Nếu cấp sổ đỏ có bị tính lệ phí trước bạ không? Khoản 1 Điều 9 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định việc ghi nợ và nộp lệ phí trước bạ cấp sổ đỏ được ghi nợ như sau:

Phí ghi nợ

1. Thu lệ phí trước bạ đối với đất và nhà ở liền kề đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai về thu thuế sử dụng đất. Khi nộp khoản nợ thuế trước bạ, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khoản nợ trước bạ tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm kê khai nợ trước bạ… Theo đó, người được ghi nợ lệ phí trước bạ là người được ghi nợ lệ phí nền, khi nộp lệ phí nền, người được ghi nợ sổ đỏ cũng sẽ nộp khoản nợ lệ phí nền.

Hộ gia đình, cá nhân nộp tiền nợ thuế trước bạ theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm kê khai nộp thuế trước bạ.