Sai số CMND trên sổ đỏ có làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất không?

Chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất ghi trên sổ đỏ là điều cần thiết, để xác định rõ hơn về nhân thân và quyền của họ đối với thửa đất.