Phải làm những gì khi Sổ đỏ sai diện tích thực tế?

Sổ đỏ cấp sai diện tích có bị thu hồi không?

Không chỉ Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) mà các giấy tờ khác khi bị sai thông tin thì người được cấp đều có quyền đề nghị cơ quan cấp giấy tờ đó đính chính hoặc cải chính để sửa thông tin sai sót. Riêng trường hợp Giấy chứng nhận được cấp sai diện tích. Thì không thuộc trường hợp đính chính để sửa thông tin.

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định. Các trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất, trong đó nêu rõ:

“d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”.

Như vậy, khi Giấy chứng nhận cấp sai diện tích (không đúng diện tích đất) thì sẽ bị cơ quan cấp Giấy chứng nhận thu hồi.

Lưu ý: Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong những trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho, góp vốn và đã được giải quyết theo quy định pháp luật (theo khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP).

Phải làm những gì khi Sổ đỏ sai diện tích thực tế?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013. Diện tích thực tế khác so với sổ đỏ. Thì được công nhận theo diện tích thực tế nếu diện tích chênh lệch đó không phải do thay đổi ranh giới thửa đất.

Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 cũng quy định:

“Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này”.

Theo quy định trên, trường hợp diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích trên sổ đỏ thì sẽ được xem xét cấp sổ đỏ với phần diện tích tăng thêm.

Trong trường hợp diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong sổ đỏ do sai sót của cán bộ địa chính thì người sử dụng đất cần làm thủ tục đính chính với cơ quan có thẩm quyền.

Nếu diện tích đất đo được trên thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ và xác định do sự lấn chiếm của các hộ liền kề, chủ sở hữu đất có thể gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp xã nơi có đất để được hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, có thể gửi đơn khiếu nại đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ khi diện tích thực tế khác so với sổ đỏ

Phải làm những gì khi Sổ đỏ sai diện tích thực tế?
Phải làm những gì khi Sổ đỏ sai diện tích thực tế?

Khi người dân phát hiện diện tích thực tế khác so với sổ đỏ thì có quyền đề nghị cấp đổi sổ đỏ.

Theo Điểm C Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Khi đo đạc xác định lại diện tích thì được cấp đổi sổ đỏ theo thủ tục dưới đây:

Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ.

– Bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Hoặc Bộ phận một cửa với nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa.

Nơi chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Hoặc Bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất nếu có nhu cầu.

Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Trả kết quả

Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời hạn trả kết quả không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật. Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục đính chính do bị sai diện tích khi đổi sổ đỏ

Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Bước 1: Khi phát hiện sự sai sót về diện tích đất được cấp sổ đỏ ít hơn diện tích đất thực tế. Trước hết bạn phải nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp đến phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Hoặc văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên môi trường để được đính chính.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót. Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Bước 3: Người sử dụng đất đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo giấy hẹn.

Các hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận. Được quy định tại khoản 3 điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, cụ thể gồm:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Về thời gian thực hiện thủ tục đính chính là không quá 10 ngày, theo điểm r khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

r) Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.