Quyết định 74/QĐ-KTNN về Chương trình hành động của Kiểm toán nhà nước triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 74/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 08/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của Kiểm toán nhà nước triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Lãnh đạo KTNN;
– Đảng ủy KTNN;
– Lưu: VT, Ban TC.

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Nguyễn Tuấn Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 08/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-KTNN ngày 20/01/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Áp lực lạm phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng…

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Kiểm toán nhà nước yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương để nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

2. Cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 của Chính phủ thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước.

3. Phân công trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời tăng cường phối kết hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ

Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội để chủ động triển khai nhiệm vụ đảm bảo khoa học, chất lượng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả; tập trung kiểm toán các chủ đề lớn gắn với quản lý, điều hành NSNN, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường; kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội, UBTVQH; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; đồng thời triển khai có hiệu quả, chất lượng các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Tiếp tục quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, tạo thuận lợi cho các đơn vị được kiểm toán tham gia công tác phòng, chống dịch; đồng thời triển khai KHKT năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng trên tinh thần đổi mới toàn diện, tăng cường ứng dụng CNTT, công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm thích ứng với diễn biến dịch Covid – 19, trong đó tập trung:

– Xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2022 khoa học, hiệu quả, không gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên kiểm toán các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội và UBTVQH; đề cao trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề; chủ động sắp xếp, bố trí lực lượng công chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

– Tăng cường chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh, kiểm tra bộ ngành, địa phương xử lý trùng lặp, chồng chéo, giảm thiểu việc gây phiền hà, ảnh hưởng đến đơn vị được kiểm toán; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, kiên quyết kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN.

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm KSCLKT, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý; chú trọng soát xét tính đầy đủ thích hợp của các bằng chứng kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả, tính khả thi của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN cho phù hợp nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả cho hoạt động của KTNN; nâng cao chất lượng xây dựng các đề cương hướng dẫn kiểm toán, đồng thời tăng cường việc tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán mới làm cơ sở triển khai thống nhất, xuyên suốt trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. Đồng thời, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL và văn bản quản lý năm 2022 của KTNN đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Trong quá trình kiểm toán cần tập trung đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp nhằm đánh giá sâu và toàn diện công tác quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị, cũng như tập trung đánh giá tính hiệu lực của cơ chế chính sách để kiến nghị hoàn thiện, khắc phục lỗ hổng tránh thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của trung ương gắn với thực tiễn hoạt động của ngành và Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban Cán sự đảng KTNN nhằm điều chỉnh cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành, tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện công chức, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp của ngành, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP .

Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; đổi mới phương pháp giảng dạy, tập trung đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết để vận dụng trong thực tiễn; đẩy mạnh việc tổ chức các hội nghị trao đổi chuyên đề theo lĩnh vực kiểm toán. Bên cạnh đó, tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, đào tạo về các vấn đề, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán mới, tiên tiến với các chuyên gia quốc tế; tăng cường đào tạo ứng dụng CNTT, kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề có hiệu quả.

Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) cần tiếp tục đổi mới, tập trung đi sâu nghiên cứu các chủ đề, lĩnh vực nhằm phục vụ thiết thực cho các hoạt động kiểm toán, đặc biệt là những lĩnh vực kiểm toán trọng tâm của ngành, bám sát mục tiêu chiến lược của KTNN.

4. Phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ

Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư XDCB, dự án CNTT theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động của ngành và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động công vụ; đầu tư xây dựng Tòa soạn hội tụ cho Báo Kiểm toán nhằm tăng cường hơn nữa lĩnh vực truyền thông của ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo Kiểm toán; trang bị đầy đủ phương tiện làm việc và ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; xây dựng Trung tâm dữ liệu của KTNN theo mô hình quản lý tập trung, hướng tới việc số hóa dữ liệu của KTNN, kết nối liên thông với nguồn dữ liệu của các địa phương, bộ ngành và nguồn dữ liệu quốc gia; thực hiện có hiệu quả cuộc thí điểm kiểm toán từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để tiến tới ứng dụng CNTT trong thực hiện kiểm toán từ xa áp dụng cho lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp trong thời gian tới.

5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của KTNN bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của KTNN, tạo chuyển biến rõ nét trong mọi hoạt động của KTNN.

Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính, đạo đức, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ KTV, đảm bảo mỗi KTV luôn hoạt động độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật, tư cách nghề nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động của KTNN.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ trong hoạt động của KTNN

Tiếp tục đề cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, KTV nhà nước; chấp hành, tuân thủ tuyệt đối bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định về Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN; nâng cao vai trò, trách nhiệm KSCLKT, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của Luật KTNN và quy định của ngành; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý sai phạm.

Kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh toàn diện. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, vụ lợi, gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán, bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ.

7. Nâng cao hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của cơ quan KTNN trên trường quốc tế

Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của KTNN Việt Nam trong ASOSAI và INTOSAI, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác với một số cơ quan kiểm toán chiến lược, có thế mạnh trên một số lĩnh vực mà KTNN Việt Nam đang cần trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm; đổi mới phương thức đối với hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể vẫn sẽ ảnh hưởng lớn đến cả trong nước và quốc tế; tăng cường năng lực chuyên môn đối ngoại, trình độ ngoại ngữ, kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán mới để phục vụ tốt hơn cho hoạt động kiểm toán và hội nhập quốc tế của KTNN.

8. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội

Tiếp tục chủ động cung cấp kịp thời các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và HĐND các cấp; phối hợp tốt với các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm toán cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát (khi có yêu cầu); kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, thanh tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường và đa dạng hóa hình thức công khai kết quả kiểm toán nhằm lan tỏa thông tin, nâng cao tính hiệu lực của kiến nghị kiểm toán. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Hà Nội và các đơn vị trong ngành để thông tin, tuyên truyền về các hoạt động trọng tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và về tổ chức và hoạt động của KTNN để làm tốt công tác truyền thông.

III. ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

1. Thực hiện các yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ.

2. Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao.

– Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; chống lãng phí, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

– Chi công tác phí phục vụ cho các đoàn kiểm toán: Các đơn vị dự toán tự cân đối xây dựng kế hoạch kiểm toán, thời gian kiểm toán phù hợp; có các giải pháp tổ chức thực hiện gắn với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

– Kinh phí mua sắm, sửa chữa: Căn cứ dự toán giao, các đơn vị có kế hoạch thực hiện sớm để đảm bảo đáp ứng kịp thời các yêu cầu về cơ sở vật chất; thực hiện thanh toán theo tiến độ khối lượng và các chế độ quy định.

– Đối với các khoản chi đặc thù (niên liễm, vốn đối ứng dự án) và nguồn kinh phí 5% của ngành, các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện trong phạm vi dự toán được giao; chi đúng nội dung, mục đích; ưu tiên các khoản chi cho con người và nhiệm vụ chi cần thiết phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành.

– Đảm bảo thanh toán chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi thanh toán cá nhân cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước.

4. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

5. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Điều chỉnh dự toán: Chậm nhất 05/10/2022 các đơn vị sử dụng ngân sách có nhu cầu điều chỉnh dự toán gửi văn bản về đơn vị dự toán cấp I để tổng hợp trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính quyết định trước ngày 31/10/2022.

7. Chi chuyển nguồn sang năm sau: Các đơn vị cần rà soát ngay từ đầu năm các khoản chi không được chuyển nguồn sang năm sau theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước, có kế hoạch tổ chức thực hiện việc sử dụng ngân sách hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nội dung của Chương trình hành động này.

2. Định kỳ quý, 6 tháng, năm các đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Kiểm toán nhà nước) kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân. Báo cáo gửi qua đường công văn và qua thư điện tử trước ngày 15 tháng cuối quý đối với báo cáo quý, 6 tháng và ngày 15/11/2022 đối với báo cáo năm để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Văn phòng Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện tại các đơn vị./.