Quyết định 58/2016/qđ-ttg quy định về nội dung gì?

Quyết định 58/2016/qđ-ttg quy định về nội dung gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

Quyết định 58/2016/qđ-ttg
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 58/2016/QĐ-TTgHà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục I về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Phụ lục II về Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 – 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.

Công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, công ty thủy nông thực hiện sắp xếp theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập; Người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc phân loại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm sau:

a) Căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp tại Phụ lục II để triển khai sắp xếp trong giai đoạn 2016 – 2020.

b) Xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để đảm bảo phù hợp với tiêu chí tại Phụ lục I.

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong trường hợp không có doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng và mức phí dịch vụ hợp lý.

d) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với Đề án tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành, tập đoàn kinh tế (như: Quản lý, khai thác cảng biển; trường hợp Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ và các trường hợp đặc thù khác).

đ) Trước ngày 15 tháng 4 hằng năm, báo cáo kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm trước và kế hoạch thực hiện năm báo cáo trong phạm vi phụ trách, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I để xây dựng Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế và tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới giai đoạn 2016 – 2020 trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện như sau:

a) Đối với những doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa; Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty căn cứ Tiêu chí phân loại tại Phụ lục I chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng Phương án cổ phân hóa;

b) Đối với những doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt và xây dựng lộ trình bán phần vốn nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Tổng hợp kết quả thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án sắp xếp các công ty quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Xây dựng Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016 – 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

d) Định kỳ rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 tại Phụ lục II.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế và tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí Thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Đảng ủy Khối DNTW;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
– Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, ĐMDN (3b). KN
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC I

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

3. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

4. Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.

5. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

6. Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng).

7. Bưu chính công ích.

8. Kinh doanh xổ số.

9. Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm).

10. In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

11. Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay.

2. Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không.

3. Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng.

4. Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

5. Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

III. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Sản xuất hóa chất cơ bản.

2. Vận chuyển hàng không.

3. Những doanh nghiệp chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lơn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:

a) Bán buôn gạo;

b) Đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

4. Sản xuất thuốc lá điếu.

5. Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

6. Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh.

7. Những doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

8. Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực).

PHỤ LỤC IIa

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

(Sắp xếp theo cơ quan đại diện chủ sở hữu – tổng số 240 doanh nghiệp)

I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 103 doanh nghiệp)

TTTên doanh nghiệp
 123456Bộ Giao thông vận tải – 6 doanh nghiệpTổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền NamTổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền BắcTổng công ty Quản lý bay Việt NamTổng công ty Đường sắt Việt NamCông ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt NamCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 7Bộ Giáo dục và Đào tạo – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
 8Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội
 910Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ hải sản Biển ĐôngCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp
 1112Bộ Tài chính – 2 doanh nghiệpTrung tâm Lưu ký chứng khoánCông ty Xổ số điện toán Việt Nam
 1314Bộ Tài nguyên và Môi trường – 3 doanh nghiệpTổng công ty Tài nguyên và Môi trườngCông ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam
15Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam
 16Bộ Thông tin Truyền thông – 1 doanh nghiệpTổng công ty Bưu điện Việt Nam
 171819202122Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – 6 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn họcCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thế giớiCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thể dục thể thaoCông ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báoCông ty TNHH một thành viên Hãng phim tài liệu khoa học Trung ươngCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
 23Bộ Y tế – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học
 2425262728Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 5 doanh nghiệpNhà máy in tiền quốc giaBảo hiểm tiền gửi Việt NamNgân hàng Dầu khí Toàn cầuNgân hàng Xây dựng Việt NamNgân hàng Đại dương
 29An Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
 30Bà Rịa – Vũng Tàu – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp
 31Bắc Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Giang
 32Bắc Kạn – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn
 33Bạc Liêu – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu
 34Bắc Ninh – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
 35Bến Tre – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
 36Bình Định – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Định
 37Bình Dương – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
 38Bình Phước – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước
 39Bình Thuận – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận
 40Cà Mau – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
 41Cần Thơ – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
 42Cao Bằng – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng
 4344Đà Nẵng – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà NẵngCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng
 45Đắk Lắk – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
 46Đắk Nông – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
 47Điện Biên – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Điện Biên
 48Đồng Nai – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
 49Đồng Tháp – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
 50Gia Lai – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai
 51Hà Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang
 52Hà Nam – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam
 53545556Hà Nội – 4 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà NộiCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đôCông ty TNHH một thành viên đường sắt Hà NộiCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội
 57Hà Tĩnh – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh
 58Hải Dương – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương
 5960Hải Phòng – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số Hải PhòngCông ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng
 61Hậu Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang
 62Thành phố Hồ Chí Minh – 1 doanh nghiệpCông ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
 63Hòa Bình – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình
 64Hưng Yên – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên
 6566Khánh Hòa – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh HòaCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
 67Kiên Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
 68Kon Tum – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum
 69Lai Châu – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu
 70Lâm Đồng – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
 71Lạng Sơn – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
 72Lào Cai – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai
 73Long An – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Long An
 74Nam Định – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định
 75Nghệ An – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An
 76Ninh Bình – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Bình
 77Ninh Thuận – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết
 78Phú Thọ – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Thọ
 79Phú Yên – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên
 80Quảng Bình – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
 81Quảng Nam – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Quảng Nam
 82Quảng Ngãi – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
 83Quảng Ninh -1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
 84Quảng Trị – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị
 85Sóc Trăng – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
 86Sơn La – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La
 87Tây Ninh – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh
 88Thái Bình – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình
 89Thái Nguyên – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên
 9091Thanh Hóa – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh HóaCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
 92Thừa Thiên Huế – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết
 93Tiền Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang
 94Trà Vinh – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh
 95Tuyên Quang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
 96Vĩnh Long -1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
 97Vĩnh Phúc – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc
 98Yên Bái – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái
 99Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – 1 doanh nghiệpTập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty mẹ
 100101Tập đoàn Điện lực Việt Nam – 2 doanh nghiệpTập đoàn Điện lực Việt Nam – Công ty mẹTổng công ty Truyền tải điện quốc gia
 102Ngân hàng Phát triển Việt Nam – 1 doanh nghiệpNgân hàng Phát triển Việt Nam
 103Ngân hàng Chính sách xã hội – 1 doanh nghiệpNgân hàng Chính sách xã hội

II. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 4 doanh nghiệp)

 1Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – 1 doanh nghiệpNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2Thừa Thiên Huế – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Khoáng sản
 3Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – 1 doanh nghiệpTổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí
 4Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – 1 doanh nghiệpTập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty mẹ

III. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 27 doanh nghiệp)

 1Bộ Công Thương – 1 doanh nghiệpTổng công ty Thuốc lá – Công ty mẹ
 2Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – 4 doanh nghiệpTổng công ty Cà phê Việt Nam
3Tổng công ty Lương thực miền Nam
4Tổng công ty Lương thực miền Bắc
5Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long
 6Bộ Khoa học và Công nghệ – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc
 7Bộ Thông tin và Truyền thông – 1 doanh nghiệpTổng công ty Viễn thông MobiFone
 8An Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Phà An Giang
 9Đắk Nông – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
 10Đồng Nai – 1 doanh nghiệpTổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 11Đồng Tháp – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp
 Hà Nội – 3 doanh nghiệp
121314Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà NộiCông ty TNHH một thành viên Công viên Thống NhấtCông ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội
 15Hải Phòng – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng
16Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng
 17Thành phố Hồ Chí Minh – 3 doanh nghiệpTổng công ty Công nghiệp Sài Gòn
18Công ty TNHH một thành viên 27/7
19Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh
 20Khánh Hòa – 1 doanh nghiệpTổng công ty Khánh Việt
 21Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – 1 doanh nghiệpTập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Công ty mẹ
 22Tập đoàn Điện lực Việt Nam – 5 doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc
23Tổng công ty Điện lực miền Nam
24Tổng công ty Điện lực miền Trung
25Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
26Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
 27Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – 1 doanh nghiệpTập đoàn Hóa chất Việt Nam – Công ty mẹ

IV. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 106 doanh nghiệp)

 1Bộ Công Thương – 1 doanh nghiệpTổng công ty Giấy Việt Nam
 2Bộ Giao thông vận tải – 1 doanh nghiệpTổng công ty Công nghiệp tàu thủy
 3Bộ Khoa học và Công nghệ – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Ứng dụng và Phát triển công nghệ – NEAD
 4Bộ Thông tin và Truyền thông – 1 doanh nghiệpTổng công ty Truyền thông đa phương tiện
 5Bộ Xây dựng – 4 doanh nghiệpTổng công ty Sông Đà
6Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)
7Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
8Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
 9Bộ Y tế – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt.
 1011Đài Truyền hình Việt Nam – 2 doanh nghiệpTổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab)Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom)
 1213An Giang – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Xây lắp An GiangCông ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang
 14Bà Rịa Vũng Tàu – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị
 15Bắc Kạn – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn
 16Bắc Ninh – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị
 1718Bình Dương – 2 doanh nghiệpTổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệpTổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
 19Cà Mau – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau
 2021Cao Bằng – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao BằngCông ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng
 2223Đắk Lắk – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựngCông ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường
 2425Đồng Tháp – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápCông ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
 262728293031Hà Nội -12 doanh nghiệpTổng công ty Vận tải Hà NộiTổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà NộiTổng công ty Du lịch Hà NộiTổng công ty Thương mại Hà NộiTổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội
32Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
33Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội
34Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội
35Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông
36Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội
37Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
 Hà Tĩnh – 1 doanh nghiệp
38Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh
 Hải Dương – 1 doanh nghiệp
39Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương
 Hải Phòng – 1 doanh nghiệp
40Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị
 Thành phố Hồ Chí Minh – 36 doanh nghiệp
41Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn
42Tổng công ty Thương mại Sài Gòn
43Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC
44Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn
45Tổng công ty Bến Thành
46Tổng công ty Du lịch Sài Gòn
47Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn
48Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
49Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn
50Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn
51Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin
52Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
53Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh
54Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh
55Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1
56Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2
57Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3
58Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4
59Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
60Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6
61Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7
62Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8
63Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9
64656667Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh
686970717273747576Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần GiờCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú NhuậnCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ ĐứcCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân BìnhCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ ChiCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình ChánhCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò vấpCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc MônCông ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè
 7778Hưng Yên – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng YênCông ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên
 7980Kiên Giang – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên GiangCông ty TNHH một thành viên Du lịch – Thương mại Kiên Giang
 81Kon Tum – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum
 82Lâm Đồng -1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng
 83Nam Định – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định
 8485Nghệ An – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên In báo Nghệ AnCông ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An
 86Phú Yên – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô
 8788Quảng Nam – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu LaiCông ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi
 89Sóc Trăng – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng
90Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng
 91Thái Nguyên – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên
 9293Thừa Thiên Huế – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch HuếCông ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước
 94Tiền Giang – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang
 9596Tuyên Quang – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên QuangCông ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang
 9798Vĩnh Long – 2 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh LongCông ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long
 99Vĩnh Phúc -1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc
 100101102103Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – 4 doanh nghiệpTổng công ty Dầu Việt NamTổng công ty Điện lực Dầu khí Việt NamCông ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR)Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS)
 104105106Tập đoàn Điện lực Việt Nam – 3 doanh nghiệpTổng công ty Phát điện 1Tổng công ty Phát điện 2Tổng công ty Phát điện 3

PHỤ LỤC IIb

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

(Sắp xếp theo tiêu chí ngành, lĩnh vực – tổng số 240 doanh nghiệp)

I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 103 doanh nghiệp)

TTTên doanh nghiệp
 12Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh – 2 doanh nghiệpTổng công ty Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 34Truyền tải, điều độ hệ thống điện; thủy điện đa mục tiêu – 2 doanh nghiệpTập đoàn Điện lực Việt Nam – Công ty mẹTổng công ty Truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 56Quản lý hệ thống kết cấu đường sắt quốc gia, đô thị – 2 doanh nghiệpTổng công ty Đường sắt Việt NamCông ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội
 Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm cứu nạn – 1 doanh nghiệp
7Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải)
 Bảo đảm hàng hải – 3 doanh nghiệp
8910Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bộ Giao thông vận tải)Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (Bộ Giao thông vận tải)Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải)
 11Bưu chính công ích – 1 doanh nghiệpTổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin Truyền thông)
 Hoạt động kinh doanh Xổ số – 63 doanh nghiệp
12Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Bộ Tài chính)
13Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
14Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp (Bà Rịa – Vũng Tàu)
15161718Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc GiangCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc KạnCông ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bạc LiêuCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
19Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
2021Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình ĐịnhCông ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
22Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước
23Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận
24Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
25Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
26Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng
27Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng
28Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk
29Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
30Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Điện Biên
31Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
32Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
33Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai
34Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang
35Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam
36Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô
37Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh
38Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương
39Công ty TNHH một thành viên Xổ số Hải Phòng
40Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang
41Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình
42Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên
43Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa
44Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
45Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum
46Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu
47Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
48Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
49Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai
50Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Long An
51Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định
52Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nghệ An
53Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình
54Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
55Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Thọ
56Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên
57Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
58Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam
59Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
60Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
61Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị
62Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
63Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sơn La
64Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh
65Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Bình
66Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên
67Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
68Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
69Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang
70Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh
71Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang
72Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
73Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc
74Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái
 Xuất bản – 13 doanh nghiệp
75Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải)
76Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
77Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội
78Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
79Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
80Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn học (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
81Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thế giới (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
82Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
83Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học (Bộ Y tế)
84Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng
85Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội
86Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa
87Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 In, đúc tiền – 1 doanh nghiệp
88Nhà máy In tiền quốc gia (Ngân hàng Nhà nước)
 Tín dụng chính sách, đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng – 6 doanh nghiệp
89Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
90Ngân hàng Phát triển Việt Nam
91Ngân hàng Chính sách xã hội
92Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu
93Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
94Ngân hàng Đại dương
 Các trường hợp khác – 9 doanh nghiệp
95Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty mẹ (Bộ Công Thương)
96Trung tâm lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính)
97Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
98Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng
99Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội
100Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hải sản Biển Đông (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
101Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa
102Công ty TNHH một thành viên Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
103Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu sách báo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

II. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 4 doanh nghiệp)

 Khai thác khoáng sản – 2 doanh nghiệp
1Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản (Thừa Thiên Huế)
2Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 m kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí – 1 doanh nghiệp
3Tổng công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
 Tài chính ngân hàng
4Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

III. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 27 doanh nghiệp)

 1Sản xuất hóa chất cơ bản – 1 doanh nghiệp.Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – Công ty mẹ (Bộ Công Thương)
 2n buôn lương thực – 2 doanh nghiệpTổng công ty Lương thực miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
3Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 4Đầu mối nhập khẩu xăng dầu – 1 doanh nghiệpCông ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Đồng Tháp)
 5Sản xuất thuốc lá điếu – 5 doanh nghiệpTổng công ty Thuốc lá – Công ty mẹ (Bộ Công Thương)
6Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
7Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
8Công ty TNHH một thành viên 27/7 (Thành phố Hồ Chí Minh)
9Tổng công ty Khánh Việt (Khánh Hòa)
 Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng – 2 doanh nghiệp
10Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Bộ Thông tin và Truyền thông)
11Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Công ty mẹ (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam)
 Trồng và chế biến cà phê – 1 doanh nghiệp
12Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 Đảm bảo nhu cầu thiết yếu – 1 doanh nghiệp
13Công ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông
 Kinh doanh bán lẻ điện – 5 doanh nghiệp
14TCT Điện lực miền Bắc (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
15TCT Điện lực miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
16TCT Điện lực miền Trung (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
17TCT Điện lực TP Hà Nội (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
18TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 c trường hợp khác – 9 doanh nghiệp
196Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ)
20Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
21Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang
22Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội
23Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất (Hà Nội)
24Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội
25Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh
26Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng
27Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

IV. CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ (tổng số 106 doanh nghiệp)

 Môi trường, chiếu sáng, cấp thoát nước – 53 doanh nghiệp
1Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang
2Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội
3Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng
4Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng (Đắk Lắk)
5Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
6Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội
7Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông (Hà Nội)
8Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh)
9Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên
10Công ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum
11Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định
12Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng
13Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước
14Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang
15Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long
16Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị (Bà Rịa – Vũng Tàu)
17Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội
18Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh
19Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang
20Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng
21Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên
22Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang
23Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị (Bắc Ninh)
24Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau
25Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng
26Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường (Đắk Lắk)
27Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
28Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh
29Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh)
30Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh)
31Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh)
32Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh)
33Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh)
34Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh)
35Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh)
36Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh)
37Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh)
38Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 (Thành phố Hồ Chí Minh)
39Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh)
40Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh)
41Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh)
42Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh)
43Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh)
44Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh)
45Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh)
46Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh)
47Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh)
48Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò vấp (Thành phố Hồ Chí Minh)
49Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh)
50Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh)
51Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên
52Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng
53Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long
 Sản xuất vắc xin sinh phẩm y tế – 1 doanh nghiệp
54Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt (Bộ Y tế)
 n buôn, bán lẻ – 7 doanh nghiệp
55Công ty TNHH một thành viên ứng dụng và Phát triển công nghệ (NEAD) (Bộ Khoa học và Công nghệ)
56Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Bình Dương)
57Tổng công ty Thương mại Hà Nội
58Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
59Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (Thành phố Hồ Chí Minh)
60Tổng công ty Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh)
61Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội
 Công nghiệp, chế biến, chế tạo – 14 doanh nghiệp
62Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bộ Công Thương)
63Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Bộ Giao thông vận tải)
64Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) (Bộ Xây dựng)
65Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng)
66Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang Công ty
67Công ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn
68Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
69Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
70Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin (Thành phố Hồ Chí Minh)
71Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An
72Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang
73Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
74Tổng công ty Dầu Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
75Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
 Du lịch – 4 doanh nghiệp
76Tổng công ty Du lịch Hà Nội
77Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
78Công ty TNHH một thành viên Du lịch – Thương mại Kiên Giang
79Công ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch Huế
 Quản lý nhà và kinh doanh bất động sản – 2 doanh nghiệp
80Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
81Công ty TNHH một thành viên thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc
 Nông, lâm nghiệp, thủy sản – 2 doanh nghiệp
82Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
83Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương
 Sản xuất điện – 4 doanh nghiệp
84Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
85Tổng công ty Phát điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
86Tổng công ty Phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
87Tổng công ty Phát điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 Thông tin và Truyền thông – 5 doanh nghiệp
88Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (Bộ Thông tin và Truyền thông)
89Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab) (Đài Truyền hình Việt Nam)
90Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom) (Đài Truyền hình Việt Nam)
91Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội
92Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
 Vận tải kho bãi – 2 doanh nghiệp
93Tổng công ty Vận tải Hà Nội
94Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô (Phú Yên)
 Xây dựng – 11 doanh nghiệp
95Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng)
96Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) (Bộ Xây dựng)
97Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Bình Dương)
98Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
99Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
100Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) (Hà Nội)
101Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị (Hải Phòng)
102Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh)
103Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An
104Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai (Quảng Nam)
105Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi
 Hoạt động dịch vụ khác – 1 doanh nghiệp
106Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Quyết định 58/2016/qđ-ttg mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn