Quyết định 415/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 415/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Nghị định số ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

Căn cứ Văn bản số 02/TB-BCA-A02 ngày 15/01/2021 của Bộ Công an về tình hình và công tác phòng, chống khủng bố năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-BXD ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 24/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
– Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố QG (để b/c);
– Bộ Quốc phòng (để b/c);
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-BXD ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống khủng bố và các quy định của về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm tăng cường khả năng đáp ứng của các đơn vị trong Ngành khi xảy ra tình trạng khủng bố. Đặc biệt công tác phòng, chống khủng bố ở quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức khủng bố quốc tế, phản động lưu vong cài cắm chất nổ trong quá trình sản xuất, vận chuyển, xây dựng, tu sửa các công trình; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt.

2. Yêu cầu

– Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

– Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia; các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với phương châm, nguyên tắc phòng ngừa là chính;

– Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1.1. Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; quy định pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

– Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Cục Quản lý hoạt động xây dựng

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

1.2. Pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản

– Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

2. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng

– Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

– Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

3. Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

– Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin và các đơn vị khác trực thuộc Bộ

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

4. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng phương án diễn tập phòng, chống khủng bố và hướng dẫn bảo vệ tại một số dự án, công trình xây dựng được một số Tổng Công ty thực hiện

– Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

– Đơn vị phối hợp: các Tổng công ty

– Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các Cơ quan có thẩm quyền.

5. Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động giới thiệu, thông tin quảng cáo vũ khí hủy diệt hàng loạt trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

– Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2021

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

– Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

– Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ

– Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chỉ đạo chung: Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng

2. Thanh tra Bộ: Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

3. Các đơn vị thuộc Bộ: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống khủng bố của đơn vị mình; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ theo 06 tháng, năm và đột xuất (gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ.

2. Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện việc dự toán kinh phí thực hiện hàng năm trình Bộ phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật