Quyết định 393/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ

BỘ NỘI VỤ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 393/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018 ca Quc hội;

Căn cNghị định s34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số ngày 28/02/2020 của Chính phhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ tr
ưởng (để b/c);
– Các đồng chí Thứ trư
ng;
– Bộ Công an (Cục A03);
– Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Trà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định s
393/QĐ-BNV ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nâng cao ý thức bảo mật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, nhất là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, nắm giữ bí mật nhà nước (sau đây viết tắt là BMNN); cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài.

– Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về bảo vệ BMNN trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

– Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN dẫn đến làm sai lệch, hư hỏng, lộ, mất bí mật nhà nước, vật cha BMNN.

2. Yêu cầu

– Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến toàn thcán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đề cao trách nhiệm cá nhân, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động, tích cực trên từng cương vị công tác để góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

– Nội dung: Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm 2021 của Bộ Nội vụ.

– Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hp: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

– Thời gian trình: Quý I năm 2021.

2. Công tác rà soát danh mục BMNN lĩnh vực Nội vụ

– Nội dung: Tổng hợp ý kiến rà soát danh mục BMNN lĩnh vực Nội vụ (nếu có); xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục BMNN lĩnh vực Nội vụ gửi Bộ Công an thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (sau rà soát, nếu có).

– Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Bộ Công an.

– Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về danh mục BMNN lĩnh vực Nội vụ

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

– Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Bộ Công an.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN

– Nội dung: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

– Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

– Thời gian thực hiện: Theo chương trình làm việc của Tổ công tác của Bộ trưởng năm 2021.

5. Tổ chức tập huấn, hội thảo

– Nội dung: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về bảo vệ BMNN cho công chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

– Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

– Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

6. Công tác truyền thông thực hiện bảo vệ BMNN

– Nội dung: Tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ về công tác bảo vệ BMNN.

– Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện công tác bảo vệ BMNN của cơ quan, đơn vị (phát sinh nếu có).

– Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

– Thời gian thực hiện: Năm 2021.

b) Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ

– Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

– Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chđộng thực nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng.

2. Các đơn vị chủ trì chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các nội dung.

3. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm 2021 của Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ BMNN của đơn vị mình gửi Văn phòng Bộ để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị lập dự toán, bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện.

5. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật