Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2022 ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a giữa Ô-xtrây-li-a và Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 379/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ Ô-XTRÂY-LI-A VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ CÔNG DÂN VIỆT NAM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ô-XTRÂY-LI-A

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 14/TTr-LĐTBXH ngày 18 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a” theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu tại Tờ trình trên..

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ Việt Nam ký “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a” với đại diện Chính phủ Ô-xtrây-li-a.

Điều 3.

1. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện; theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ nêu tn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
– Các Bộ: LĐTBXH, TP, NG, NNPTNT;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
Các Vụ: PL, NN;
– Lưu: VT, QHQT (3).M.A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật