Quyết định 241/QĐ-KTNN năm 2021 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 241/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-KTNN ngày 20/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-KTNN ngày 30/12/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kim toán nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 13-TB/BCS ngày 04/3/2021 kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 04/3/2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước như sau:

1. Tổng Kiểm toán nhà nước: thôi theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán nhà nước khu vực IV.

2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh:

– Thôi theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán nhà nước khu vực II.

– Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán nhà nước khu vực IV.

3. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh: trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán nhà nước khu vực II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Kiểm toán nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban Bí thư Trung ương (để b/c);
– Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ

(để b/c);
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– TAND tối cao; Viện KSND tối cao;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Hồ Đức Phớc

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật