Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2344/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG (LOGO) VÀ KHẨU HIỆU (SLOGAN) DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006;

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan;

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc Công nhận biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 163/TTr-SVHTTDL ngày 10/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh;
– Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh;
– Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ; Hiệp hội DL tỉnh;
– C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KGVX, KT, THNC, TT TH-CB;
– Lưu: VT, KG-VX (NNK).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG (LOGO) VÀ KHẨU HIỆU (SLOGAN) DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 2344/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết việc quản lý và sử dụng biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là biểu trưng du lịch Lạng Sơn).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biểu tượng phục vụ mục đích tuyên truyền, quảng bá du lịch tỉnh Lạng Sơn hoặc sử dụng trong hoạt động thương mại;

Các tổ chức và cá nhân được tặng biểu trưng du lịch Lạng Sơn.

Điều 3. Quản lý việc sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn

Quản lý việc sử dụng, khai thác giá trị biểu trưng du lịch Lạng Sơn theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành;

Các tổ chức, cá nhân được sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, xã hội, đối ngoại (phi lợi nhuận) nhằm quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Lạng Sơn phải tuân thủ theo các chỉ số kỹ thuật được quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quy chế này.

Điều 4. Ý nghĩa và các chỉ số kỹ thuật của biểu trưng du lịch Lạng Sơn

Ý nghĩa biểu trưng du lịch Lạng Sơn

a) Ý nghĩa của biểu trưng (logo)

Biểu trưng du lịch Lạng Sơn được tạo hình cách điệu hình ảnh ngọn núi Mẫu Sơn hùng vĩ, trùng điệp – là nơi giao thoa của mây núi, đất trời, là nơi hội tụ của những nét tinh hoa văn hóa các dân tộc Xứ Lạng. Bên cạnh đó, hình ảnh bông hoa đào Mẫu Sơn là điểm nhấn của biểu trưng du lịch Lạng Sơn thể hiện sức sống mãnh liệt, vượt qua giá rét, khắc nghiệt của khí hậu lạnh giá vùng núi Mẫu Sơn vẫn căng đầy nhựa sống mà đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa. Sắc đỏ thắm của hoa đào được sử dụng làm màu của biểu trưng du lịch Lạng Sơn tạo cảm giác mềm mại nhưng mang đầy sức sống của mùa xuân; hình ảnh hoa đào trên núi Mẫu Sơn cũng là biểu tượng của mặt trời lúc bình minh. Biểu trưng có ý nghĩa thể hiện khát vọng, niềm tin vào tương lai tươi sáng sẽ đến với du lịch Lạng Sơn.

Khu du lịch Mẫu Sơn bước đầu được triển khai xây dựng, trong tương lai sẽ là điểm nhấn, là sản phẩm du lịch tiêu biểu, chủ đạo của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và khu vực Đông Bắc nói chung. Vì vậy, việc lựa chọn hình ảnh núi Mẫu Sơn là biểu trưng du lịch Lạng Sơn phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch Lạng Sơn trong thời gian tới.

b) Ý nghĩa câu khẩu hiệu (slogan)

Câu khẩu hiệu “Ai lên Xứ Lạng cùng anh…” là một phần của câu ca dao nổi tiếng, tiêu biểu gắn với Xứ Lạng, đã ghi đậm dấu ấn, đi vào tiềm thức lâu đời của dân tộc Việt Nam. Câu khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thuộc, gắn với lịch sử như lời mời gọi du khách đến với Lạng Sơn. Dấu ba chấm (…) là sự gợi mở, mời gọi, thu hút sự quan tâm, hiếu kỳ và mong muốn được khám phá, tìm hiểu, trải nghiệm du lịch Lạng Sơn của du khách trong nước và quốc tế.

Hình ảnh biểu trưng du lịch Lạng Sơn

Biểu trưng du lịch Lạng Sơn: Hình ảnh và màu sắc thể hiện như sau:

Các chỉ số kỹ thuật biểu trưng du lịch Lạng Sơn

a) Tỷ lệ kết cấu các phần tử hình khối của biểu trưng du lịch Lạng Sơn được quy định theo hình mẫu dưới đây: 1 ô vuông được tính là 1 x. “x” có giá trị bằng chiều cao của tagline.

Hình 03: Mẫu trên lưới tỷ lệ chuẩn biểu trưng du lịch Lạng Sơn

b) Chỉ số kỹ thuật của các màu sắc trên biểu trưng du lịch Lạng Sơn đã được phê chuẩn là:

Hình 04: Chỉ số màu sắc thể hiện biểu trưng du lịch Lạng Sơn

Đây là những chỉ số màu cơ bản dùng cho in ấn và điện tử, các phương pháp chế tác và vật liệu khác phải đảm bảo màu sắc với độ nhận diện tương đương;

Biểu trưng du lịch Lạng Sơn sử dụng 04 màu chính (hồng nhạt, hồng đậm, vàng, xanh lục) được quy định như Hình 04. Chỉ số kỹ thuật của các màu sắc trên biểu trưng du lịch Lạng Sơn đã được phê chuẩn đối với phương pháp in bốn màu (CMYK).

c) Kiểu chữ sử dụng cho câu khẩu hiệu “Ai lên Xứ Lạng cùng anh…”

Chữ “A, X, L ”: Font chữ tên thương hiệu – Mind Blowing Bold Bold, viết hoa, in nghiêng, đậm, màu sắc sử dụng màu hồng;

Chữ “i lên ứ ạng cùng anh…” Font chữ tên thương hiệu – UTM Bustamalaka, in nghiêng, màu sắc sử dụng màu hồng;

d) Kích thước của biểu trưng du lịch Lạng Sơn:

Kích thước tối thiểu của Logo hiển thị dạng đầy đủ khi in ấn chiều dài không được thấp hơn 10mm;

Khi hiển thị trên màn hình kích thước tối thiểu của Logo là 30pixel.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIỂU TRƯNG DU LỊCH LẠNG SƠN

Điều 5. Những nguyên tắc chung

Vị trí đặt biểu trưng du lịch Lạng Sơn phải hài hòa, phù hợp, cân đối và trang trọng;

Không được tự ý điều chỉnh, thay đổi, xuyên tạc biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

Không thay đổi tỷ lệ, vị trí hoặc khoảng cách giữa các chữ cái, các hình khối trong biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

Không thay đổi màu sắc hoặc thêm hiệu ứng khác vào biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

Không tự ý thêm chữ, hình ảnh vào trong biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

Không xoay dọc, ngang, chéo hoặc lật ngược biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

Không được thay đổi biểu trưng du lịch Lạng Sơn dưới các hình thức khác;

Không tạo các liên tưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

Không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng giấy phép sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn cho tổ chức, cá nhân khác.

Điểu 6. Quản lý biểu trưng du lịch Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan trực tiếp quản lý, hướng dẫn, chấp thuận việc sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn; quản lý việc khai thác giá trị biểu trưng du lịch Lạng Sơn trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 7. Quy cách thể hiện biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong in, khắc, dán trên ấn phẩm, vật dụng và các hình thức trực quan: áp phích, băng rôn, pano tuyên truyền cổ động, trang trí Hội nghị

Trên các ấn phẩm, vật dụng như quà lưu niệm, sổ công tác, sách, phong bì và các ấn phẩm khác: biểu trưng du lịch Lạng Sơn được đặt ở vị trí phù hợp, trang trọng, kích thước cân đối với kích thước của ấn phẩm, hình thức thể hiện tuân thủ các quy định của Quy chế này;

Trên các áp phích, băng rôn, pano tuyên truyền cổ động: biểu trưng du lịch Lạng Sơn được in, dán vào góc trên bên trái hoặc chính giữa phía trên, đảm bảo hài hòa, phù hợp, cân đối và trang trọng;

Trên các phông trang trí Hội nghị: biểu trưng du lịch Lạng Sơn được đặt bên trái phông, ở vị trí thấp hơn Đảng kỳ, Quốc kỳ;

Đặt biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong trường hợp đặt cạnh biểu trưng khác: khi đặt biểu trưng du lịch Lạng Sơn cạnh 01 (một) biểu trưng khác thì biểu trưng du lịch Lạng Sơn ở bên phải, biểu trưng khác ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên;

Đặt biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong trường hợp đặt cạnh nhiều biểu trưng khác:

a) Cách 1: Đặt biểu trưng du lịch Lạng Sơn ở giữa, các biểu trưng khác lần lượt xếp vào hai bên theo nguyên tắc trái, phải cho đến khi hết theo vần chữ cái đầu tiên tên tiếng Anh hoặc tiếng Việt;

b) Cách 2: Đặt các biểu trưng theo thứ tự từ trái sang phải (theo hướng nhìn từ dưới lên hoặc từ ngoài vào) theo vần chữ cái đầu tiên tên tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Điều 8. Sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn để làm quà tặng

Biểu trưng du lịch Lạng Sơn được sử dụng làm quà tặng cho tập thể và cá nhân trong các sự kiện chính trị đối ngoại, các ngày lễ có tính chuyên biệt, quà lưu niệm cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành du lịch Lạng Sơn;

Thiết kế, sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn để làm quà tặng tại các hoạt động trên phải thông qua và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý.

Điều 9. Sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong hoạt động thương mại

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong các hoạt động thương mại trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý và phải thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 10. Sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong các trường hợp khác

Sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn ngoài các quy định tại Quy chế này, phải tuân thủ quy định của pháp luật và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trách nhiệm:

a) Chấp thuận việc sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn; tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến phản ánh về việc quản lý, sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

b) Thực hiện đăng tải thiết kế quy chuẩn biểu trưng du lịch Lạng Sơn trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để các tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng hiệu quả; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải thiết kế quy chuẩn biểu trưng du lịch Lạng Sơn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong việc chấp hành các quy định về việc sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn của tỉnh;

d) Thực hiện các trách nhiệm khác theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyền hạn:

a) Là cơ quan trực tiếp quản lý, hướng dẫn sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trên địa bàn tỉnh và là cơ quan được quyền thực hiện tác phẩm phát sinh từ tác phẩm chính; có ý kiến phúc đáp bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn quy định tại Điều 8, 9, 10 của Quy chế này;

b) Đình chỉ, xử lý việc sản xuất, in, khắc, dán, sao chép biểu trưng du lịch Lạng Sơn của các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng với các quy định của pháp luật và Quy chế này;

c) Nhắc nhở, chấn chỉnh các hoạt động vi phạm quy định về quản lý sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và hình ảnh của tỉnh. Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và chấm dứt các hành vi sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trái pháp luật và không tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi trong việc chấp hành các quy định về việc sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân sử dụng biểu trưng

Trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn trong phạm vi địa phương, đơn vị mình quản lý tuân thủ các quy định của pháp luật và các nội dung của Quy chế này;

b) Các đơn vị, tổ chức và cá nhân sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế này;

c) Có trách nhiệm gìn giữ và phát triển hình ảnh tốt đẹp của tỉnh Lạng Sơn trong quá trình sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

d) Kịp thời phát hiện, khắc phục và sửa chữa các sai phạm (nếu có) trong quá trình sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn;

đ) Xây dựng kế hoạch, báo cáo việc sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn về Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch trước và sau khi thực hiện.

Quyền hạn:

a) Được sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn tại các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, xã hội, đối ngoại (phi lợi nhuận) nhằm quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Lạng Sơn;

b) Được sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn làm quà tặng tuân thủ theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra sẽ bị xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Mọi hoạt động quản lý, sử dụng biểu trưng du lịch Lạng Sơn mà các nguyên tắc, điều khoản tại Quy chế này không đề cập đến phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng ý bằng văn bản.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế, nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.