Quyết định 2089/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2089/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành phần của Hội đồng thẩm định

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

b) Các ủy viên Hội đồng, gồm:

– Đại diện các B: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Đại diện các cơ quan, tổ chức: Ủy ban Dân tộc, Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam.

– Các y viên phản biện: Là các chuyên gia theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực của Hội đồng.

c) Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng, gửi về Cơ quan thường trực của Hội đồng trước ngày 18 tháng 12 năm 2021.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng

– Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT, TC, NV, XD, TNMT, YT, VHTTDL, TP, GDĐT, CT, NNPTNT;
Ủy ban Dân tộc;
– T
ng LĐLĐVN, Liên minh HTXVN, TƯ Hội LHPNVN, Hội Nông dân VN, Hiệp hội GDNN&NCTXHVN;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, NN, TCCV, KTTH, QHĐP, TKBT;
– Lưu: VT, KGVX (2). Sơn.

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính