Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II 

Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 166/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II MỞ RỘNG (GIAI ĐOẠN 3), TỈNH HƯNG YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II nộp ngày 13 tháng 7 năm 2021 và hồ sơ, bổ sung, hoàn thiện nộp ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Xét báo cáo thẩm định số 8979/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) với nội dung như sau:

Nhà đầu tư: Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II.

Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) (sau đây gọi là Dự án).

Mục tiêu Dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Quy mô Dự án: 180,5 ha.

Vốn đầu tư của Dự án: 2.263.800.000.000 đồng (tương đương 98.000.000 đô la Mỹ).

– Vốn góp của nhà đầu tư: 339.570.000.000 đồng (tương đương 14.700.000 đô la Mỹ).

– Vốn huy động: 1.924.230.000.000 đồng (tương đương 83.300.000 đô la Mỹ).

Thời hạn hoạt động của Dự án: kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư đến ngày 17 tháng 11 năm 2056.

Địa điểm thực hiện Dự án: các phường Dị Sử, Phùng Chí Kiên và các xã Hưng Long, Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tiến độ thực hiện Dự án: không quá 36 tháng kể ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên:

– Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án và các nội dung thẩm định hồ sơ Dự án tại văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ nội dung Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục cho Dự án theo quy định; tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến các cơ quan liên quan tại Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn, giám sát Nhà đầu tư triển khai, thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước bảo đảm thực hiện đúng các quy định pháp luật thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhà đầu tư quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an
Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Tài chính;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
– BQL các KCN tỉnh Hưng Yên:
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
– Các Vụ: KTTH, CN, NN, TH, QHĐP;
– Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh