Quyết định 1519/QĐ-KTNN năm 2021 bãi bỏ Hướng dẫn 165/HD-KTNN kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1519/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ HƯỚNG DẪN SỐ 165/HD-KTNN NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KẾT LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ VI PHẠM THEO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Hướng dẫn số 165/HD-KTNN ngày 06/3/2008 của Kiểm toán nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;
– Lưu: VT, Vụ Pháp chế (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Trần Sỹ Thanh