Quyết định 1512/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn các nội dung của Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Bộ Tư pháp và an ninh, bảo mật thông tin

BỘ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1512/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÁC NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ AN NINH, BẢO MẬT THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ nghị định số ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Văn phòng Bộ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn các nội dung của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp và an ninh, bảo mật thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, VP (TCHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÁC NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ AN NINH, BẢO MẬT THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-BTP ngày 06/10/2021)

Thực hiện Quyết định số ngày 18/8/2021 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn các nội dung của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp và an ninh, bảo mật thông tin như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quản lý, thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức thực hiện, sử dụng có hiệu quả tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Bộ.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đúng quy định các công việc liên quan đến tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

3. Trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh, bảo mật thông tin.

4. Tổ chức tập huấn đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn (Mời báo cáo viên của Bộ Công an).

2. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định tại Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp và an ninh, bảo mật thông tin cho Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian dự kiến: Trong tháng 10/2021

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến

3. Lp Bồi dưỡng dành cho cán bộ Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương

3.1. Thành phần:

– Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị thuộc Bộ.

– Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh và bảo mật thông tin của các đơn vị thuộc Bộ.

3.2. Thời gian: ½ buổi

3.3. Tổng số: Khoảng 50 đại biểu

4. Lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Thành phần

– Công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị thuộc Bộ.

– Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị thuộc Bộ.

4.2. Thời gian: ½ buổi

4.3. Tổng số: Khoảng 50 đại biểu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ) của các đơn vị bố trí, sắp xếp công việc tham dự và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị tham gia đầy đủ buổi tập huấn theo đúng thành phần nêu trên.

2. Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung đbáo cáo tại Lớp tập huấn.

3. Kinh phí tập huấn được đảm bảo từ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng của Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn các nội dung của Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tư pháp và an ninh, bảo mật thông tin cho Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2021, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp thực hiện./.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật