Quyết định 1458/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027″ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1458/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ NGÀY 19/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022 – 2027”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ;
– Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
– Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ NGÀY 19/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022 – 2027”
(Kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai đầy đủ, toàn diện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo đúng các mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Quyết định số 1260/QĐ- TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027” (sau đây viết tắt là Quyết định số 1260/QĐ-TTg).

2. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL) trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp) phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

3. Bảo đảm công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp… góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, xây dựng lối sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các cơ quan, đoàn thể để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

5. Xác định nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số , đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt Quyết định số và phổ biến, quán triệt về công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số và hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số đến các cơ quan, tổ chức và các đối tượng liên quan.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Năm 2022.

b) Phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL, Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

c) Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa học mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với các khóa đang học).

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

d) Giao nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

đ) Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số .

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

e) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài đang học tập, giảng dạy, làm việc trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

g) Biên soạn, phát hành ấn phẩm, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

2. Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Rà soát, chỉnh sửa chương trình môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Hoàn thành vào năm 2023.

b) Xây dựng, biên soạn 03 bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL, gồm: Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, tiến hành rà soát, cập nhật 03 bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: (i) Hoàn thành xây dựng 03 bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL vào năm 2022; (ii) Từ năm 2023 – 2027, hằng năm tiến hành rà soát, cập nhật.

c) Hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp rà soát, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

d) Rà soát, chỉnh sửa để chuẩn hóa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

đ) Nghiên cứu quy định nội dung kiến thức pháp luật trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Hoàn thành vào năm 2023.

3. Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

a) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

b) Hướng dẫn kế hoạch triển khai tập huấn nhân rộng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL… cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

c) Hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, PBGDPL các cấp từ trung ương đến địa phương và cơ sở.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) đối với việc hình thành mạng lưới toàn quốc và mạng lưới cấp trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) đối với việc hình thành mạng lưới cấp tỉnh và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với việc hình thành mạng lưới cấp cơ sở.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

d) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

đ) Tổ chức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

e) Tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), UBND cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027. Định kỳ 01 lần/năm đối với đối thoại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), UBND cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức thực hiện; định kỳ 02 lần/năm đối với đối thoại do cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện.

g) Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

h) Huy động đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật… tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

i) Tổ chức khảo sát, chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số .

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2025 – 2027.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng tập trung tuyên truyền, PBGDPL về vai trò, tầm quan trọng, nhận thức về chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật đối với đời sống xã hội; vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL; nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; sự cần thiết hiểu biết về pháp luật; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

b) Đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

c) Số hóa bài giảng điện tử của môn học Pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter…) vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

d) Tổ chức các lớp tuyên truyền, PBGDPL cho người học theo bộ Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), UBND cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

đ) Hướng dẫn nhân rộng kế hoạch triển khai tuyên truyền cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

e) Cập nhật, công khai các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trang thông tin điện tử Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

g) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật trực tuyến về giáo dục nghề nghiệp và thiết lập kênh thông tin liên lạc, diễn đàn, hội thảo trực tuyến về công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

h) Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

i) Tổ chức “Ngày pháp luật”, các cuộc thi, hội thi, phiên tòa giả định huy động sự tham gia của người học vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công bố rộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa…

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

k) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác PBGDPL cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

l) Triển khai công tác PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

m) Nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong toàn quốc.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

5. Hoàn thiện thể chế

a) Hình thành cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành vào năm 2027.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ làm việc đối với nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, viên chức làm nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL tại các trường cao đẳng, trường trung cấp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Hoàn thành vào năm 2026.

6. Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình

a) Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

b) Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật, phụ huynh học sinh, sinh viên tham gia công tác PBGDPL, cũng như vai trò giám sát trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

c) Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên của tổ chức.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

7. Tăng cường công tác kiểm tra; sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác PBGDPL

a) Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Quyết định số tại các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp qua đó xác định những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp khắc phục.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

b) Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao thực hiện công tác PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

c) Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số hằng năm và tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số .

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số .

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2026: Thực hiện đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số hằng năm. Năm 2027, thực hiện tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg

d) Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thành tích xuất sắc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Đơn vị thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số .

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 – 2027.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – cơ quan giúp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

a) Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số và hướng dẫn Kế hoạch này.

b) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Mục IV Điều 1 Quyết định số 1260/QĐ-TTg.

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số tại các bộ, ngành, địa phương và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

a) Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Quyết định số theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số tại cơ sở.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc hằng năm xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số theo nhiệm vụ dự kiến triển khai, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của bộ, ngành gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7 hằng năm.

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch này tại Bộ, ngành và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trực thuộc.

3. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí

Thông tin, truyền thông về nội dung, hoạt động của Quyết định số ; kết quả thực hiện các nội dung của Quyết định số và Kế hoạch này thuộc chức năng, nhiệm vụ.

4. Đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào PBGDPL tại các tổ chức đoàn, hội trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trực thuộc và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số tại cơ sở.

c) Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trực thuộc và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số .

d) Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

đ) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số tại địa phương.

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Giúp UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số .

c) Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

7. Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số và Kế hoạch này tại cơ sở mình.

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số và Kế hoạch này.

8. Chế độ báo cáo

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số theo trách nhiệm hằng năm hoặc khi hết thời gian thực hiện hoặc đột xuất theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số trước ngày 10/12 hằng năm về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

c) Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số trước ngày 05/12 hằng năm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

d) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai Quyết định số trước ngày 20/12 hằng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự kiến sản phẩm đầu ra

1

Phổ biến, quán triệt Quyết định số và phổ biến, quán triệt về công tác PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a)

Tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số và hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số đến các cơ quan, tổ chức và các đối tượng liên quan

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022

Hội nghị hoặc văn bản hướng dẫn

b)

Phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL, Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Hội nghị hoặc văn bản hướng dẫn

c)

Đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa học mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với các khóa đang học)

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

2022 – 2027

Kế hoạch năm học, kế hoạch khóa học

d)

Giao nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một tổ chức hoặc đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

2022 – 2027

Quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ

đ)

Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện tuyên truyền, PBGDPL trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Tin, bài tuyên truyền

e)

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài đang học tập, giảng dạy, làm việc trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), Bộ Ngoại giao, Bộ Công an

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Tập huấn, hội nghị

g)

Biên soạn, phát hành ấn phẩm, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Ấn phẩm, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL

2

Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a)

Rà soát, chỉnh sửa chương trình môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2023

Báo cáo kết quả rà soát hoặc thông tư

b)

Xây dựng, biên soạn 03 bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL, gồm: Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chương trình, tài liệu dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, tiến hành rà soát, cập nhật 03 bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2023 – 2027

03 bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL

c)

Hướng dẫn các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp rà soát, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Văn bản hướng dẫn

d)

Rà soát, chỉnh sửa để chuẩn hóa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo

đ)

Nghiên cứu quy định nội dung kiến thức pháp luật trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Hoàn thành vào năm 2023

Báo cáo đề xuất

3

Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

a)

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực pháp luật và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

b)

Hướng dẫn kế hoạch triển khai tập huấn nhân rộng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL… cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Văn bản hướng dẫn

c)

Hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, PBGDPL các cấp từ trung ương đến địa phương và cơ sở

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), UBND cấp tỉnh và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Hình thành mạng lưới tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

d)

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng

đ)

Tổ chức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL tham quan, học tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp

Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Số chuyến hoặc lần tham quan, học tập thực tế

e)

Tổ chức đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác tuyên truyền, PBGDPL

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), UBND cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đối tượng có liên quan

2022 – 2027

Các cuộc đối thoại, tọa đàm, trao đổi

g)

Khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật tham gia công tác PBGDPL

h)

Huy động đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật… tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đối tượng có liên quan

2022 – 2027

Đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật… tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật

i)

Tổ chức khảo sát, chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số 1260/QĐ- TTg

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đối tượng có liên quan

2022 – 2027

Khảo sát, chia sẻ, học tập kinh nghiệm

4

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a)

Xây dựng nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng tập trung tuyên truyền, PBGDPL về vai trò, tầm quan trọng, nhận thức về chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật đối với đời sống xã hội; vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL; nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; sự cần thiết hiểu biết về pháp luật; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Nội dung tuyên truyền, PBGDPL được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng

b)

Đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được đổi mới

c)

Số hóa bài giảng điện tử của môn học Pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội (Youtube, Facebook, Twitter…) vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Bài giảng môn học Pháp luật được số hóa. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng của mạng xã hội vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL

d)

Tổ chức các lớp tuyên truyền, PBGDPL cho người học theo bộ Chương trình, tài liệu dành cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), UBND cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Các lớp tuyên truyền, PBGDPL cho người học

đ)

Hướng dẫn nhân rộng kế hoạch triển khai tuyên truyền cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Văn bản hướng dẫn

e)

Cập nhật, công khai các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trang thông tin điện tử Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL được cập nhật, công khai

g)

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật trực tuyến về giáo dục nghề nghiệp và thiết lập kênh thông tin liên lạc, diễn đàn, hội thảo trực tuyến về công tác tuyên truyền, PBGDPL

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp pháp luật trực tuyến

h)

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, tủ sách pháp luật điện tử, các phần mềm chuyên dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Thư viện, tủ sách pháp luật điện tử… trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được củng cố, nâng cao hiệu quả

i)

Tổ chức “Ngày pháp luật”, các cuộc thi, hội thi, phiên tòa giả định huy động sự tham gia của người học vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền PBGDPL liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công bố rộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Các cuộc thi, hội thi, phiên tòa giả định… được tổ chức

k)

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác PBGDPL cho người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế được tổ chức

l)

Triển khai công tác PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Tin, bài báo, số lần tư vấn, giải đáp pháp luật

m)

Nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong toàn quốc

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Mô hình tiêu biểu được nhân rộng

5

Hoàn thiện thể chế

a)

Hình thành cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Hoàn thành vào năm 2027

Báo cáo đề xuất

b)

Rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ làm việc đối với nhà giáo giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, viên chức làm nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL tại các trường cao đẳng, trường trung cấp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Hoàn thành vào năm 2026

Báo cáo rà soát để đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành

6

Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình

a)

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…

b)

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật, phụ huynh học sinh, sinh viên tham gia công tác PBGDPL, cũng như vai trò giám sát trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người làm công tác pháp luật, phụ huynh học sinh, sinh viên…

c)

Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên của tổ chức

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức công đoàn tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL

7

Tăng cường công tác kiểm tra; sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác PBGDPL

a)

Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Quyết định số tại các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp qua đó xác định những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp khắc phục

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg

b)

Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao thực hiện công tác PBGDPL

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 

2022 – 2027

Cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số xác định kết quả thực hiện Chương trình là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc

c)

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số hằng năm và tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg

Cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Báo cáo đánh giá

d)

Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thành tích xuất sắc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL

Cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2022 – 2027

Khen thưởng

 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật