Quyết định 1447/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 1446/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1447/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1446/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO LẠI NÂNG CAO KỸ NĂNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì hoặc phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai Kế hoạch hiệu quả và đúng tiến độ. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Vụ KHTC;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cổng TTĐT của TCGDNN;
– Lưu: VT, TCGDNN(PTMH) (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1446/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO LẠI NÂNG CAO KỸ NĂNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ”
(Kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan/đơn vị
phối hợp

Sản phẩm/
Kết quả
dự kiến

Thời gian
hoàn thành

I.

Đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại

1.

Khảo sát, đánh giá nhằm xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xác định mô hình đào tạo phù hợp để triển khai trong Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Các bộ, ngành

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả khảo sát

Tháng 12/2021

2.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để vận dụng triển khai trong Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả nghiên cứu

Tháng 03/2022

3.

Xác định danh mục các ngành nghề mới và ngành, nghề cần bổ sung kỹ năng mới ở trình độ cao đẳng và trung cấp và xác định quy mô đào tạo để triển khai thí điểm đào tạo cho ít nhất 20 ngành, nghề trong Chương trình (dự kiến mỗi ngành, nghề, trình độ đào tạo 120 người; tổng số người học tham gia đào tạo thí điểm khoảng 4.800 người)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Các bộ, ngành

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt danh sách các ngành nghề mới và ngành, nghề bổ sung kỹ năng mới trình độ cao đẳng, trung cấp thí điểm đào tạo trong Chương trình

Tháng 03/2022

4.

Xác định danh mục ngành, nghề đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động bị tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong Chương trình thực hiện năm 2022

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Các bộ, ngành

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt danh sách các ngành, nghề đào tạo ngắn hạn trong Chương trình thực hiện năm 2022

Tháng 03/2022

II.

Thí điểm đào tạo các ngành, nghề mới và ngành, nghề bổ sung các kỹ năng mới trình độ cao đẳng, trung cấp

1.

Xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra, danh mục thiết bị tối thiểu và định mức kinh tế kỹ thuật

 

 

 

 

1.1.

Xây dựng chuẩn đầu ra ngành, nghề đào tạo mới và rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra một số ngành, nghề cần bổ sung kiến thức, kỹ năng mới

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các bộ, ngành

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt chuẩn đầu ra cho các ngành, nghề thí điểm đào tạo trong Chương trình

Tháng 5/2022

1.2.

Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức, kinh tế kỹ thuật đối với ngành, nghề đào tạo mới và rà soát, hoàn thiện danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức, kinh tế kỹ thuật đối với ngành, nghề đào tạo bổ sung kỹ năng mới trong Chương trình (nếu thấy cần thiết)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức, kinh tế kỹ thuật đối với ngành, nghề đào mới và phần đào tạo bổ sung với ngành, nghề bổ sung kỹ năng mới trong Chương trình

Tháng 6/2022

2.

Xây dựng chương trình đào tạo và học liệu đào tạo

 

 

 

 

2.1.

Xây dựng các chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo cho các ngành, nghề mới trong Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp;

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo ngành, nghề đào tạo mới trong Chương trình

Tháng 8/2022

2.2.

Xây dựng học liệu đào tạo các ngành, nghề mới trong Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp;

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt học liệu đào tạo ngành, nghề mới trong Chương trình

Hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đào tạo

2.3

Xây dựng học liệu đào tạo đối với mô đun bổ sung đối với ngành, nghề bổ sung kỹ năng mới

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp;

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt học liệu đào tạo đối với ngành, nghề bổ sung kỹ năng mới trong Chương trình

Tháng 12/2025

2.4.

Xây dựng học liệu dùng chung để chia sẻ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo trong Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Học liệu dùng chung được xây dựng, chia sẻ; thư viện điện tử được xây dựng, hệ thống đào tạo trực tuyến

Tháng 8 –
12/2025

3.

Lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đặt hàng đào tạo

 

 

 

 

 

Xây dựng kế hoạch và tiêu chí lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia thí điểm đào tạo; khảo sát, đánh giá năng lực, điều kiện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia thí điểm đào tạo; lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt hàng đào tạo

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các bộ, ngành

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp;

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt hàng đào tạo

Tháng 7/2022

4.

Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp

4.1.

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp tham gia Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Tháng 8/2022
– 10/2025

4.2.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp tham gia Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp tham gia Chương trình được đào tạo, bồi dưỡng

Tháng 8/2022
– 10/2025

4.3.

Hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà giáo và cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người dạy trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực theo yêu cầu của Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Đội ngũ chuyên gia, nhà giáo và cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người dạy trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực theo yêu cầu của Chương trình được hình thành

Tháng 8/2022
– 12/2025

5.

Đặt hàng đào tạo

 

 

 

 

5.1.

Xác định đơn giá đặt hàng thí điểm đào tạo theo từng ngành, nghề đào tạo mới và đơn giá đặt hàng đào tạo bổ sung kỹ năng mới

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Bộ Tài chính

– Vụ Kế hoạch Tài chính

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Văn bản phê duyệt đơn giá đặt hàng đào tạo thí điểm của cơ quan có thẩm quyền

Tháng 8/2022

5.2.

Thực hiện đặt hàng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được lựa chọn tham gia thí điểm đào tạo

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở đào tạo được lựa chọn tổ chức đào tạo

Hợp đồng đặt hàng thí điểm đào tạo được ký kết

Tháng 8/2022

6.

Tổ chức đào tạo

 

 

 

 

6.1.

Tổ chức thí điểm đào tạo theo chương trình và kế hoạch đào tạo đã xác định

Cơ sở đào tạo/doanh nghiệp được lựa chọn tổ chức đào tạo

– Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Các lớp đào tạo triển khai theo đúng tiến độ và chất lượng đặt ra

Tháng 9/2022 – 10/2025

6.2.

Thanh quyết toán kinh phí triển khai thí điểm

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thanh quyết toán hoàn thành

Tháng 12/2025

III.

Đào tạo lại nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động (đào tạo dưới 01 năm)

1.

Khảo sát, đánh giá nhằm xác định nhu cầu đào tạo lại theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xác định mô hình đào tạo phù hợp để triển khai trong Chương trình năm 2023, 2024, 2025

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Các bộ, ngành

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt danh sách các ngành, nghề đào tạo ngắn hạn trong Chương trình từng năm

Theo kế hoạch hàng năm

2.

Xây dựng chuẩn đầu ra, định mức kinh tế kỹ thuật, chương trình, tài liệu đào tạo, học liệu dùng chung

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt chuẩn đầu ra, định mức kinh tế kỹ thuật, chương trình tài liệu, tài liệu đào tạo, học liệu dùng chung

Theo kế hoạch hàng năm

3.

Lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp để đặt hàng đào tạo

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

– Các bộ, ngành

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp được đặt hàng đào tạo

Theo kế hoạch hàng năm

4.

Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp; hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà giáo và cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người dạy trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực theo yêu cầu của Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp

– Các cơ sở giáo dục, đào tạo

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dạy trong doanh nghiệp tham gia Chương trình được đào tạo, bồi dưỡng.

Theo kế hoạch hàng năm

5.

Xác định đơn giá đặt hàng và thực hiện đặt hàng

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

– Đơn giá đặt hàng đào tạo được xác định

– Hợp đồng đặt hàng

Theo kế hoạch hàng năm

6.

Tổ chức triển khai đào tạo theo chương trình và kế hoạch đào tạo

Cơ sở đào tạo, doanh nghiệp tổ chức đào tạo

– Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

– Cơ quan, đơn vị liên quan

Các lớp đào tạo triển khai theo đúng tiến độ và chất lượng đặt ra

Theo kế hoạch hàng năm

7.

Thanh quyết toán chi phí đào tạo trong Chương trình

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thủ tục thanh quyết toán hoàn thành

Theo kế hoạch hàng năm

IV

Quản lý, kiểm tra, đánh giá; tổng kết, đánh giá chương  trình

1.

Xây dựng, vận hành cổng thông tin điện tử để quản lý, kết nối các thành phần tham gia Chương trình phục vụ việc triển khai và quản lý, theo dõi Chương trình hiệu quả.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Cổng thông tin điện tử để theo dõi, quản lý Chương trình vận hành hiệu quả

Xây dựng hoàn thành trước tháng 9/2022, vận hành đến tháng 12/2025

2.

Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình hàng năm

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo hàng năm

Tháng 12 hàng năm

3.

Đánh giá, tổng kết kết quả triển khai Chương trình bao gồm xác định ngành, nghề đào tạo, kỹ năng nghề và mô hình đào tạo mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tháng 12/2025

4.

Xây dựng chuẩn năng lực người lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho từng ngành, nghề và trình độ đào tạo; trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung các chuẩn đầu ra, định mức kinh tế – kỹ thuật, quy định về trang thiết bị tối thiểu trong giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Báo cáo đề xuất về chuẩn năng lực người lao động theo từng ngành, nghề đào tạo trong Chương trình và đề xuất sửa đổi, bổ sung các chuẩn đầu ra, định mức kinh tế – kỹ thuật, quy định về trang thiết bị tối thiểu trong giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tháng 12/2025

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật