Quyết định 140/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XIII

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 140/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-KTNN ngày 08/02/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XIII;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Văn phòng

a) Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện các mặt công tác: tổng hợp, tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính – kế toán, thi đua – khen thưởng, tuyên truyền, công nghệ thông tin.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

– Tổng hợp và xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng và hàng tuần của đơn vị; sắp xếp, bố trí chương trình làm việc hàng quý, hàng tháng và hàng tuần của đơn vị.

– Theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện kế hoạch công tác được Kiểm toán trưởng phân công; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch công tác và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết.

Giúp lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình và tổ chức các hội nghị, họp giao ban nội bộ đơn vị theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Giúp lãnh đạo đơn vị quan hệ công tác, giải quyết công việc với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành. Tổ chức công tác lễ tân, tiếp khách đến làm việc với lãnh đạo đơn vị và với các phòng tại trụ sở cơ quan.

Tổng hợp, đánh giá kết quả các mặt công tác của đơn vị hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất để Kiểm toán trưởng báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện của đơn vị theo quy định hiện hành. Kiểm tra thủ tục và thể thức đối với các văn bản trước khi Kiểm toán trưởng ký ban hành hoặc các văn bản trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng xây dựng dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện dự toán kinh phí được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; tổ chức công tác kế toán, thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ công tác của đơn vị; quản lý tài sản của đơn vị; điều động xe ô tô; thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn cơ quan, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trưởng tại trụ sở cơ quan, phòng chống bão lụt, bảo mật nội bộ cơ quan, đảm bảo kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; tổ chức và quản lý nhà ăn tập thể.

– Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân công, phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; quản lý hồ sơ công chức và người lao động thuộc đơn vị; làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng của đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổng hợp và các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, tuyên truyền của đơn vị trình Kiểm toán trưởng phê duyệt; phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

Giúp Kiểm toán trưởng tổ chức quản lý hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị hoạt động đảm bảo an toàn và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị.

– Lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định.

– Quản lý công chức và người lao động thuộc Văn phòng.

Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

2. Phòng Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện các mặt công tác: lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; thẩm định kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán, báo cáo kiểm toán; chủ trì thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; khai thác hồ sơ kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng phân giao cho các phòng thực hiện nghiệp vụ kiểm toán theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của các địa phương trên địa bàn khu vực phục vụ cho công tác kiểm toán.

Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn các phòng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; chủ trì tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; tổ chức theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; thẩm định kế hoạch kiểm toán của các cuộc kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán của các đoàn kiểm toán, tham mưu giúp Kiểm toán trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước phương án điều chỉnh kế hoạch kiểm toán cho phù hợp.

Rà soát nhân sự các đoàn kiểm toán và tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thành lập các đoàn kiểm toán, đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

– Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện.

– Giúp Kiểm toán trưởng thẩm định biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các đoàn kiểm toán thuộc đơn vị trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xét duyệt.

Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thành lập Hội đồng thẩm định cấp vụ về kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán, báo cáo kiểm toán.

Chủ trì cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán của đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đoàn kiểm toán để tham mưu cho Kiểm toán trưởng trả lời các kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân cấp.

– Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét các ý kiến bảo lưu của kiểm toán viên, tổ trưởng tổ kiểm toán và trưởng đoàn kiểm toán theo quy định.

– Tổng hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị.

– Tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng tham gia với các Vụ chức năng trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

– Tổng hợp ý kiến của các phòng thuộc đơn vị về tình hình tài chính, ngân sách của các đơn vị thuộc phạm vi kiểm toán của các phòng, báo cáo Kiểm toán trưởng để phục vụ cho công tác chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

– Phối hợp với Văn phòng và các phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

– Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn kiểm toán của đơn vị không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng thực hiện nhiệm vụ làm rõ những vấn đề Hội đồng nhân dân đề nghị, để Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Hội đông nhân dân quyết định trong trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được kiểm toán nhưng chưa được Hội đồng nhân dân phê chuẩn.

Phát hành và khai thác báo cáo kiểm toán, hồ sơ kiểm toán của đơn vị; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Phối hợp với Văn phòng giúp Kiểm toán trưởng quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm toán của đơn vị hoạt động đảm bảo an toàn và hiệu quả.

– Giúp Kiểm toán trưởng chuẩn bị các nội dung liên quan đến công bố công khai kết quả kiểm toán theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Phối hợp với Văn phòng trong việc: xây dựng chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, hàng tuần của đơn vị; xây dựng báo cáo công tác hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất của đơn vị.

Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

3. Phòng Kiểm toán ngân sách 1, 2, 3

a) Chức năng

Phòng Kiểm toán ngân sách có chức năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh trực thuộc trung ương trên địa bàn kiểm toán của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

 Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các địa phương được Kiểm toán trưởng phân công phục vụ cho công tác kiểm toán.

– Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

– Theo dõi, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán.

– Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Theo dõi tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng các biện pháp để đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị kiểm toán.

– Phối hợp với Phòng Tổng hợp trả lời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng.

– Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với các Vụ chức năng trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

Phối hợp với Phòng Tổng hợp cho ý kiến về tình hình tài chính, ngân sách của các tỉnh thuộc phạm vi kiểm toán của phòng, báo cáo Kiểm toán trưởng để phục vụ cho công tác chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Phối hợp với Văn phòng và Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Phối hợp với Văn phòng trong việc: xây dựng chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, hàng tuần của đơn vị; xây dựng báo cáo công tác hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất của đơn vị.

Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

– Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

 c) Phụ trách theo dõi tình hình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các tỉnh:

Phòng Kiểm toán ngân sách 1: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phòng Kiểm toán ngân sách 2: tỉnh Đồng Nai.

Phòng Kiểm toán ngân sách 3: tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Thuận.

4. Phòng Kiểm toán đầu tư – dự án

a) Chức năng

Phòng Kiểm toán đầu tư – dự án có chức năng giúp Kiểm toán trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn kiểm toán của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

 Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các công trình, dự án đầu tư được Kiểm toán trưởng phân công phục vụ cho hoạt động kiểm toán.

– Phối hợp với Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

– Theo dõi, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập hệ cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán.

– Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Theo dõi tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đôn đốc và tham mưu cho Kiểm toán trưởng các biện pháp để đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị kiểm toán.

– Phối hợp với Phòng Tổng hợp trả lời các kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân công của Kiểm toán trưởng.

– Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham gia với các Vụ chức năng trong việc xây dựng chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước.

Phối hợp với Văn phòng và Phòng Tổng hợp xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị và tổ chức thực hiện.

– Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Phối hợp với Văn phòng trong việc: xây dựng chương trình làm việc hàng tháng, quý, năm, hàng tuần của đơn vị; xây dựng báo cáo công tác hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất của đơn vị.

Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

– Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

c) Phụ trách theo dõi tình hình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của của các dự án đầu tư trên địa bàn khu vực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực XIII, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Tổng KTNN;
– Các Phó Tổng KTNN;
– Các đơn vị trực thuộc KTNN;
– Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


Hồ Đức Phớc

 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật