Quyết định 133/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IX

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 133/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH 3 THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX;

Căn cứ Thông báo số 160-TB/BCS ngày 20/11/2020 kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 20/11/2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 60 /TTr-TCCB ngày 04/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IX.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực IX và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Tổng KTNN;
– Các Phó Tổng KTNN;
– Các đơn vị trực thuộc KTNN;
– Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Hồ Đức Phớc

 

 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật