Quy định về hưởng thừa kế theo pháp luật

Ông bà nội tôi có bảy người con (bốn trai, ba gái), tài sản chung của ông bà có một căn nhà, ông nội mất năm 1990 không để lại di chúc, bà nội mất 1998 để lại di chúc với nội dung cho chú tôi toàn bộ căn nhà.

Hiện nay ba và các bác tôi đã mất, chú tôi và các cô còn sống. Xin hỏi, tôi là cháu nội có được quyền hưởng thừa kế phần nào không? Nếu được, tôi, chú tôi và các cô sẽ được bao nhiêu?

Theo quy định tại điểm 2.4 Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10-8-2004 của hội đồng thẩm phán TAND tối cao, sau khi kết thúc thời hạn 10 năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các đồng thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu tòa án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các qui định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết.

Ông nội bạn mất đã 17 năm nên thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế không còn nữa, bạn không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế nhưng vẫn có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án chia tài sản chung theo qui định của pháp luật.

Vì ông nội bạn không để lại di chúc, căn nhà là tài sản chung của ông bà nội, nên khi ông nội mất di sản ông để lại là 1/2 căn nhà sẽ được chia theo pháp luật. 1/2 căn nhà của ông được chia thành tám phần bằng nhau (bảy người con và bà nội).Vì ba của bạn đã mất nên bạn và các anh chị em của bạn (nếu có) và mẹ bạn (nếu còn sống) sẽ chung nhau được hưởng 1/16 giá trị căn nhà.

Vì nhà là tài sản chung của ông bà bạn, nên di chúc của bà không có hiệu lực toàn bộ mà chỉ có hiệu lực trên 1/2 căn nhà phần bà sở hữu và 1/16 mà bà thừa kế từ ông nội. Do vậy, người chú của bạn được hưởng: di sản của bà nội (theo di chúc) và 1/16 căn nhà (được chia từ di sản của ông nội), tức là 1/2 + 1/16 + 1/16 =  5/8 giá trị căn nhà. Còn các bác, các cô của bạn mỗi người cũng được hưởng 1/16 giá trị căn nhà.