Quy định về đấu giá đất ở (cập nhật quy định hiện hành)

Quy trình đấu giá đất ở (đấu giá quyền sử dụng đất ở) phải tuân thủ theo các quy định về đấu giá đất ở. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật nói chung, tư vấn các quy định trong lĩnh vực đất đai nói riêng.

1. Một số khái niệm

Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

 1. Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra món hàng cần đấu giá, ra giá công khai và sau đó bán món hàng cho người ra giá cao nhất.

2. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

 1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

3. Trường hợp đấu giá đất ở

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở trong các trường hợp sau đây:

 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

4. Điều kiện đấu giá đất ở

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

 • Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chủ thể tham gia đấu giá đất ở

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;
 • Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

5. Trình tự đấu giá đất ở

Trình tự đấu giá đất ở như sau:

Bước 1: Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Căn cứ quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Bước 5:  Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 6: Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 9: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

Bài viết trên cụ thể một số nội dung quy định về đấu giá đất ở như điều kiện, nguyên tắc, chủ thể, quy trình đấu giá đất ở. Nếu cần giải đáp thắc mắc liên quan đến đấu giá đất ở, hãy liên hệ với ACC để được hỗ trợ.