Quy định về chế độ phụ cấp, trợ cấp tết

Tôi làm việc tại Công ty KVMN từ ngày 15-6-2005. Đến ngày 31-12-2007, tôi thôi việc tại công ty này. Trước đó, tôi đã tiến hành các thủ tục xin nghỉ việc theo đúng Luật lao động và qui định của công ty. Vậy theo Luật lao động, tôi có được nhận tiền thưởng và quà lễ, tết không? (D. L., TP.HCM)

Tôi làm công nhân trong Công ty CPDĐN từ năm 2003 đến tháng 10-2007 thì tôi thi hành nghĩa vụ quân sự (có tạm hoãn hợp đồng). Trong năm 2007 tôi làm việc đến hết tháng chín. Xin hỏi cuối năm tôi có được lĩnh tiền thưởng không?([email protected]…)

 

Theo quy định tại điều 103 Bộ Luật lao động, các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp. Do đó, các bạn có thể căn cứ vào các quy định về tiền thưởng, quà lễ, tết trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể hoặc quy chế của công ty tương ứng với trường hợp nghỉ việc của các bạn để yêu cầu công ty đáp ứng quyền lợi cho các bạn.

Trong trường hợp giữa các quy định về tiền thưởng, quà lễ, tết trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể, quy chế của công ty có sự khác nhau thì công ty phải áp dụng qui định có lợi nhất cho người lao động