Quy định về chế độ hưởng trợ cấp hàng tháng

Bố tôi đã mất sau khi nghỉ hưu. Khi bố tôi mất, mẹ tôi (sinh năm 1925) được hưởng một khoản tiền là 2.500.000 đồng (tiền mai táng và khoản trợ cấp khác…). Từ đó cho đến nay, mẹ tôi không được hưởng trợ cấp hằng tháng. Xin hỏi theo qui định của pháp luật thì mẹ tôi có được hưởng trợ cấp hằng tháng không? (H.M.L., P.Thuận Hòa, TP Huế)

Theo quy định tại Điều 66, Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội, khi người đang hưởng lương hưu chết thì ngoài tiền trợ cấp mai táng, thân nhân của người đó còn được hưởng tiền tuất hằng tháng.

Thân nhân của người chết được hưởng tiền tuất hằng tháng bao gồm những đối tượng sau: con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên, vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không có thu nhập hoặc thu nhập hằng tháng dưới mức lương tối thiểu chung);

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ (không có thu nhập hoặc thu nhập hằng tháng dưới mức lương tối thiểu chung); cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không có thu nhập hoặc thu nhập hằng tháng dưới mức lương tối thiểu chung).

Như vậy, nếu mẹ bạn không có thu nhập hoặc thu nhập hằng tháng dưới mức lương tối thiểu chung thì mẹ bạn thuộc đối tượng được hưởng tiền tuất hằng tháng.