Quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là một hình thức để Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Khi tổ chức và tham gia vào hoạt động này cần phải tuân theo quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai.

1. Đấu giá là gì?

Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra tài sản cần đấu giá, ra giá công khai và sau đó bán tài sản cho người ra giá cao nhất.

2. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

 • Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 • Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lưu ý: Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp trên mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;
 • Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;
 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;
 • Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

 • Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6. Chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;
 • Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

7. Trình tự đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 1: Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Bước 5:  Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 6: Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 9: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

Bài viết trên cụ thể một số quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất về điều kiện, nguyên tắc, chủ thể, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu cần giải đáp thắc mắc liên quan đến việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, hãy liên hệ với ACC để được hỗ trợ.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC