Quy định Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng

Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là một trong những trách nhiệm vô cùng quan trọng đối với các quốc gia và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế. Bài viết dưới đây là một số Quy định Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
  • Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền ngày 07 tháng 6 năm 2005;

2. Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 74/2005/NĐ-CP, các chủ thể sau đây được quy định có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố:

a) Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Các tổ chức môi giới, đầu t­­ư tiền tệ hoặc cung ứng dịch vụ thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam;

c) Các tổ chức phát hành, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán;

d) Các tổ chức có đăng ký kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý;

đ) Các công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và các tổ chức có hoạt động liên quan tới các chương trình hưu trí hay an sinh, kinh tế, xã hội;

e) Các tổ chức tại Việt Nam thay mặt hoặc đại diện cho các định chế tài chính của nước ngoài.

Theo đó, các các nhân và tổ chức này cần nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền và các quy định khác của pháp luật hiện hành về vấn đề này.

3. Quy định trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng

Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố không còn là trách nhiệm riêng của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Theo Điều 11 Luật các tổ chức tín dụng quy định trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng. Cụ thể như sau:

“Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây:

  1. Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp;
  2. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
  3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
  4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.”

Theo đó, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải hợp tác với các cơ quan nhà nước và xây dựng quy định nội bộ nhằm thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn có trách nhiệm không được che giấu hay thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp mà tổ chức tín dụng đã có bằng chứng về việc đó.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về quy định trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.