Quy định Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan mới nhất 2020.

Khi kinh doanh thì hộ gia đình kinh doanh phải nộp thuế, lệ phí theo quy định. Để quý khách hàng biết rõ về mức thuế, lệ phí phải nộp, chúng tôi sẽ đưa ra các quy định Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan qua bài viết dưới đây.

Hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Theo Khoản 2 Điều 20 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch.

Theo Điều 11 Thông tư 12/2018/TT-BTC quy định danh sách quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, cụ thể như sau:

STT Tên hàng hóa Mã HS
(Áp dụng đối với toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số)
1 Đường tinh luyện, đường thô 1701
2 Muối 2501
3 Thuốc lá nguyên liệu 2401
4 Trứng gia cầm 0407

(Không bao gồm trứng đã thụ tinh để ấp thuộc các mã HS: 04071110, 04071190, 04071911, 04071919, 04071991 và 04071999)

 

Nguyên tắc áp dụng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch.

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của các nước. 

 

Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu), số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Quy định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan với thủ tục nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu các mặt hàng áp dụng hạn ngạch sẽ được giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng.

Quy định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan cụ thể:

– Hàng hóa nhập khẩu nằm trong số lượng hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

– Hàng hóa nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan, áp dụng thuế suất ngoài hạn ngạch

– Chi tiết nội dung này được quy định tại Khoản 3, khoản 4, điều 8, nghị định số 125/2017/NĐ-CP, như sau:

  1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan:

a) Hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này có số lượng nhập khẩu nằm trong số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hoặc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (nếu đáp ứng các điều kiện để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt) ban hành kèm theo các Nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Điều ước quốc tế.

b) Trường hợp tại các Điều ước quốc tế có quy định về lượng hạn ngạch nhập khẩu và mức thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch đối với các hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này thì áp dụng theo lượng hạn ngạch nhập khẩu và mức thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Điều ước quốc tế.

c) Trường hợp các Điều ước quốc tế không quy định về lượng hạn ngạch mà chỉ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì điều kiện để được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa phải nằm trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương nêu tại điểm a khoản này.

4. Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan:

a) Hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này có số lượng nhập khẩu nằm ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục IV Nghị định này.

b) Trường hợp tại các Điều ước quốc tế có quy định về lượng hạn ngạch nhập khẩu và/hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Điều ước quốc tế đó. Trường hợp mức thuế suất ngoài hạn ngạch theo Điều ước quốc tế cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Phụ lục IV”.

Trên đây là những thông tin liên quan đến quy định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan mà công ty ACC muốn gửi đến quý khách hàng. Để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác